Back To Top
Yeni sistemle ekonominin taşları yerinden oynadı

Yeni sistemle ekonominin taşları yerinden oynadı

 - Son Güncelleme: 16.07.2018 Pazartesi 00:42
Yeni sistemle ekonominin taşları yerinden oynadı
- A +

Parlamenter sistemin sona erdiği Türkiye’de birçok kurum ve kuruluşun yeni dağılımı yapıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan kararnamelerle birlikte, TMSF cumhurbaşkanlığıyla ilişkilendirilirken, BDDK, Merkez Bankası ve SPK’nın da dahil olduğu 9 kurum ve kuruluş Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın himayesine girdi.

Yeni başkanlık sistemiyle birlikte, devletin ve ekonomi dünyasının yapısı değişiyor. ‘Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Kararnamelere göre;

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevlerine dair esaslar düzenlendi. GİB, gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak, vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak, saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapacak. Başkana yardımcı olmak üzere 6 başkan yardımcısı görevlendirilecek. Başkan yardımcıları, başkana karşı sorumlu olacak. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü de madeni ufaklık ve hatıra para ile her türlü pul ve değerli kağıtların basımı ve dağıtımını sağlayacak.      

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre İdare, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, karşılığı nakit olmak üzere şans oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, şans oyunlarına ilişkin lisans haklarının ayrı ayrı ya da tamamını belirlenen sürelerle vermek ve denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere görev yapacak. Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcısı ve Cumhurbaşkanınca atanan 3 üye olmak üzere 6 kişiden oluşacak. İdarenin bütçesi, Bakanlık onayıyla yürürlüğe girecek. İdarenin aylık gayrisafi hasılatının yüzde 1’i araştırma, yenileme, geliştirme, eğitim ve teşvik hizmetlerine ayrılacak. 

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün (BOREN) görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. BOREN, Türkiye’de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini teminen, değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamakla görevli olacak.     

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi. Buna göre, KGM, merkez ve taşra teşkilatından meydana oluşacak ve otoyol, devlet ve il yolları ağına giren karayolları güzergahları ile bunların değişikliklerine ilişkin planları hazırlayacak. Genel Müdürlüğün her türlü iç ve dış borçlanması, Hazine ve Maliye Bakanlığının iznine bağlı olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esaslar düzenlendi. Merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı İstanbul ve Antalya temsilciliklerinden meydana gelecek Genel Müdürlük, sivil havacılık faaliyetlerinin yoğun olduğu illerde Bakan onayıyla sayısı dördü geçmemek üzere yeni temsilcilikler kurulabilecek.       

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. Nükleer enerji, iyonlaştırıcı radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılması için teknik çalışmaları yapmak, yaptırmak ve koordine etmek üzere çalışan TAEK, bu kapsamda izlenecek ulusal politika ve strateji önerilerini hazırlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına sunacak.  

TAPU VE KADASTRO’NUN YETKİLERİ BELİRLENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilatlanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre, mülkiyet hakkını tespit etmek üzere taşınmazların kadastro çalışmalarını planlamak, yürütmek, yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, tapu sicillerini oluşturmak, arşivlenerek korunmasını sağlamak, harita yapmak, üretim standartları tespit etmek ve arşivlenmesini sağlamak üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilatlanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.  Tapu Genel Müdürlüğünün diğer görev ve yetkileri ise şöyle: “Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili işlemlerini yapmak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki taşınmazları ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak, devletlerarası emlak müzakerelerine katılmak. Görev alanıyla ilgili konularda, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yaparak müşterek projeler planlamak, yürütmek 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans vermek, bu büroların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek. Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek. Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarınca uyulacak esasları belirlemek, koordinasyonu sağlamak.”  

ÖZELLEŞTİRME KARARLARI CUMHURBAŞKANI VE HAZİNE BAKANLIĞI’NDA

Kararname ile TÜİK,  Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlandı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kanunu’nda belirtilen Resmi İstatistik Programı’nın uygulanmasında, Kurum çalışanları ile diğer uygulayıcı birimlere, veri kaynakları, istatistiki yöntem ve süreçlerinin seçimi, dağıtımın içerik, şekil, zamanı ve istatistiki gizliliğin uygulanması başta olmak üzere hiçbir konuda talimat verilemeyecek.  Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli ÖİB’nin de kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. İdare, Cumhurbaşkanı veya Hazine ve Maliye Bakanınca alınan kararları uygulayacak. Kurum, Cumhurbaşkanı veya Hazine ve Maliye Bakanınca verilen görev ve yetkilerle, ilgili konularda karar verecek ve gerekli işlemleri yürütecek.  PTT AŞ’nin kuruluşu, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslarda yapılan düzenlemeye göre, kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere Türk Ticaret Kanunu’na ve özel hukuk hükümlerine tabi kurulan PTT AŞ’nin sermayesinin tamamı Hazineye ait olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığının mülkiyet hakkı ile kar payı hakkı saklı kalmak üzere ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine ve Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının PTT’deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca kullanılacak. Bu hak ve yetkilerin kullanımına ilişkin her türlü mali ve hukuki sorumluluk Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait olacak.

TMSF ARTIK  CUMHURBAŞKANLIĞI SORUMLULUĞUNDA

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne göre bazı kurum ve kuruluşlarda ilişkilendirildi. İlgilendirilen kurum ve kuruluşlar ise şöyle;

CUMHURBAŞKANLIĞI: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF).

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Merkezi Finans ve İhale Birimi.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI: Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Adalet Bakanlığı; Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Nükleer Düzenleme Kurumu.

TİCARET BAKANLIĞI: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı; Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü.

HELAL AKREDİTASYON KURUMU KURULDU 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu. Kararnameyle, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, kısa adı HAK olan Helal Akreditasyon Kurumu devreye girdi. Ticaret Bakanlığı ile ilgili Kurum, Türkiye’de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine haiz tek kurum olacak. HAK, ülkede ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunacak, helal akreditasyonla ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyecek ve uygulayacak. Kurumun karar organı olan Yönetim Kurulu, başkan ve 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİNDE KARAR MERCİ ERDOĞAN’DA

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünün teşkilat, sermaye, görev ve yetkilerine dair esaslar düzenlendi. Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ve tüzel kişiliği haiz Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün işletme esasları Bakanlıkça tespit edilecek. Müdürlük, müdürün idaresi altında bir müdür yardımcısı ile Bitkisel Üretim Müdürlüğü, Süt Fabrikası Müdürlüğü, Personel ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü, Halkla İlişkiler ve Pazarlama Müdürlüğü, Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü, Meyvesuyu ve Bal Fabrikası Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği olmak üzere 8 birimden oluşacak. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne kuruluşunda tahsis edilen sermaye miktarını, güncel karşılığı üzerinden bir katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kuruluşlarından bölge müdürlüğü ve müdürlüklerin kurulmasına ve kaldırılmasına Cumhurbaşkanı karar verecek. 

Yükleniyor...

   

X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN