Geçtiğimiz Aralık ayında çıkan 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerinin çalıştıkları kurumlarda işçi kadrolarına alınmaları kararlaştırıldı.

Genel bir ifade ile “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi” kapsamında olup 04/12/2017 itibarıyla kamuda çalışmakta olanlar bu kapsamda kamuya geçiş hakkı kazanmış oldu.

Kanun hükmünde kararnamede 04/12/2017 günü fiilen çalışmakta olanları kapsama aldı. Ancak bu tarihte istirahatli veya askerde olup iş akdi devam edenlerin bu hakkı saklı tutuldu. Hatta bu tarihte istirahatli olan kişinin yerine çalışmakta olan kişiye de kamuya geçiş hakkı tanındı.

KHK’ye göre kadroya geçiş işlemleri için öngörülen süre 3 aylık süreydi. Son tarih olarak 02/04/2018 öngörüldü. Bu süre içerisinde KHK gereği kurulan “tespit” ve “sınav” komisyonları gerekli çalışmaları yaptı. Tespit komisyonlarının hak sahibi olarak gördüğü kişiler sınav komisyonlarında sınava tabi tutularak süreç tamamlanmış oldu.

Geçen hafta içinde Marmara Belediyeler Birliği’nce bu konuyla ilgili uygulamada karşılaşılan farklılıkların tartışıldığı bir gün süren bir çalıştay düzenledi.

Genel İdare ve Belediyeler Ayrımı

Burada şu temel ayrımı belirtelim. Belediyelerden ihale ile iş almış, belediye taşeronlarında çalışanlar doğrudan belediye işçisi olmadılar. Bu kişiler belediyelerin kurmuş olduğu şirketlerin çalışanları oldular. Belediye şirketi çalışanı olarak belediye hizmetlerinde görev yapacaklar. Şirketi olmayan belediyeler bu işe münhasır şirket kurdular.

Bakanlıklar veya bakanlıkların bağlı ya da ilgili kurumlarının ihaleleri kapsamında çalışanlar ise bakanlığın veya ilgili kuruluşun işçisi oldular.

İlk işe başlanan tarih esas alınır

2014 yılında Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklikle taşeron personelin kıdem tazminatının ihaleyi yapan idarelerce ödeneceği düzenlemesi yapıldı. 08/02/2015 tarihli Resmi Gazetede “Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” yayımlandı.

Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin kıdem tazminatlarının hesabında kamu kurum veya kuruluşlarında ilk işe başladıkları tarih esas alınır.” hükmüne yer verildi.

Bu düzenlemeye göre örneğin; 2001 yılında taşeronda çalışmaya başlamış; aynı kamu kurumunda farklı taşeronlarda veya aynı taşeronda farklı kamu kurumlarında çalışmış ve halen çalışan bir işçinin, 2018 yılında tazminat alacak şekilde iş akdi sonlanırsa 2001’den 2018 yılına kadar olan tazminatını çalıştığı kurumdan alabilecektir.

İşçi kadrosuna geçirilenlerin mali hakları

Gerek belediyelerde gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsüne geçirilen taşeron personelinin ücret ile diğer mali ve sosyal hakları için dikkate alınmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca toplu iş sözleşmesi hükümleri yayımlanmıştır.

Buna göre kadroya geçenlerin 01/01/2018 tarihinde almakta oldukları ücretler 01/01/2018 ile 30/06/2020 tarihleri arasında 6 ayda bir %4 oranında arttırılacaktır.

Yine bu personele Ekim ve Nisan aylarında 5’er günlük toplam 10 günlük ücretleri kadar ikramiye ödenecektir. Üç çocuğa kadar çocuk başına her ay 25 TL çocuk yardımı, her ay 30 TL yakacak yardımı yapılacaktır. Okuyan çocuklar için öğrenim yardımı yapılacaktır.

Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize yazın.