Geçen hafta 18/05/2018 günü Resmi Gazetede 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” yayımlandı.

Kanunda genel olarak vergi ve prim alacakları olmak üzere kamunun hemen bütün alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili hükümler mevcut. Belediyelerin alacakları, gümrük idarelerinin alacakları, İSKİ’nin alacakları v.s.

Bu yazıda esas olarak sosyal güvenlik primlerinin yeniden yapılandırılmasını özetleyeceğim.

Hangi borçlar yapılandırılacak?

Sosyal Güvenlik Kurumuna ait 31/03/2018 tarihi ve öncesine ilişkin;

Prim, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

İsteğe bağlı primler, topluluk sigortası primleri,

Bitirilmiş özel nitelikte inşaatlar ile ihale konu işlerden doğan eksik işçilik tutarlarından hesaplanan sigorta primleri,

İdari para cezaları,

Damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ile,

Bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı yapılandırma kapsamındaki borçlardır.

Gecikme Cezası/Zammı Yerine Yİ-ÜFE

Yapılandırmaya müracaat eden işverenler yukarıda belirtilen borçlar için gecikme cezası ve gecikme zammı ödemeyecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak olan yurt içi üretici fiyat endeksi artışı uygulanacak.

İdari para cezası asıllarının %50’si düşülerek hesaplama yapılacak. Yani idari para cezalarının yarısına yurt içi üretici fiyat endeksi uygulanarak artış hesaplanacak.

Başvurular Temmuz sonuna kadar

Borçluların “kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunması” gerekiyor. Yasa 18/05/2018’de yayımlandığına göre söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin Temmuz 2018 sonuna kadar müracaat edilmesi gerekiyor.

İlk taksit Ağustos ayında

Yapılandırmaya müracaat eden borçluların, sosyal güvenlik borçları yönünden ilk taksiti Ağustos ayı sonuna kadar, diğer taksitleri de birer ay ara ile ödenmesi gerekiyor. Takip eden taksitlerinde Ekim, Aralık ayı şeklinde ödenmesi gerekiyor.

Taksitle ödemenin seçilmesi durumunda ilk başta bulunacak tutara seçilecek taksite göre katsayı uygulanacak.

Borcun taksitlendirilmesi talep edilmesi halinde, ödenmesi gerektiği tarihten sonrasına Yİ-ÜFE uygulanacak ve bulunacak tutara;

Altı taksit için (1,045),

Dokuz taksit için (1,083),

On iki taksit için (1,105),

On sekiz taksit için (1,150) katsayıları uygulanacak ve bulunacak tutar taksit sayısına bölünerek iki ayda bir ödenecek taksit tutarı bulunacaktır.

İlk başta tercih edilen taksit sayısından daha kısa sürede ödeme yapılmak istenirse katsayı fiili ödeme yapılan taksit sayısına göre güncellenecektir.

İlk iki taksit zamanında ödenmeli

Taksitlendirmeyi tercih eden borçlular için ilk iki taksitin vadesinde ödenmesi zorunlu. Ondan sonrasında bir takvim yılında ödenmeyen iki taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar 6183 sayılı kanuna göre belirlenen gecikme faizi ile birlikte ödenebilecek. Bu şartlarda taksitlendirme devam edecek.

Soru-Cevap

Soru: Halil İbrahim Tamer gönderdiği e-postası “2012 kasım ayında eşim üzerine bir lokanta açtık ve 2016 şubat ayında eşim öğretmen olarak atanınca devrettik. Bu süre zarfında muhasebecinin de yönlendirmesi ile benim de bağ-kurum olduğu için eşime bağ-kur hiç başlatmadık. 2 ay önce borcumuz olduğuna ve beyanda bulunmamız gerektiğine dair bir yazı geldi. 2015-2016 arası borç 12.000 TL civarı ve daha öncesi için beyan isteniyor. 08-05-2018 tarihli yazınızdaki bağ-kur borçlarının silinmesi bize yarar mı? Bu konuda ne yapmamız lazım?” şeklindedir.

Cevap: Yukarıda belirttiğimiz 7143 sayılı kanun ile 5510 sayılı kanuna eklenen Geçici 76. madde eşinizin durumunu da kapsıyor. Maddeye göre 31/05/2018 tarihi itibarıyla bağ-kur borcu olup bunu iki ay içerisinde ödemeyenlerin borçları silinecek, sigortalılıkları durdurulacak. Ayrıca beyanda bulunmasına da gerek yoktur. Yasa çıktıktan sonra müracaat etmeseniz bile eşinizin borcu takip edilmeyecek, herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize yazın.