Taşeronlarda çalışırken 696 sayılı KHK ile kamuya geçirilen işçilerin izin süreleri nasıl belirlenecek? İşçilerin kadroya geçişi öncesindeki, yani taşerondaki çalışmaları yıllık izin için kıdemlerinde dikkate alınacak mıdır? Yani 10 yıldır taşeronda çalışan ve kamuya geçen kişi ile bir yıldır taşeronda olup kamuya geçen kişinin yıllık ücretli izin süresi aynı mı olacak? Cevaplanması gereken soru bu.

Anayasa’nın 50. maddesinde ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartlarının kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

İş Kanunu’nun “Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi” başlıklı 54. maddesinde “Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İş Kanunu’nun “Yıllık Ücretli İznin Uygulanması” başlıklı 56. maddesine 2014 yılında yapılan değişiklikle “Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.” Düzenlemesi eklenmiştir.

Yukarıda belirtilen 56. maddede yapılan değişiklik aynı işyerinde taşeron değişmesi halinde, işçinin izin haklarının ilk taşeronda başlangıç tarihine göre hesaplanacağını düzenlemiştir.

İş Kanunun 112. maddesinde 2014 yılında yapılan değişikliklerle kamudaki taşeron işçilerin kıdem tazminatları ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştır. Taşeronların değişip değişmediğine bakılmaksızın aynı kamu kurum kuruluşlarında veya aynı iş sözleşmesi kapsamında farklı kamu kurum kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatlarının başlangıç tarihi işçi lehine olarak ve kamuda ilk işe başlanan tarih olarak belirlenmiştir.

İzin Süreleri Uygulamada şekillenecek

Taşerondan kamuya işçi olarak geçişi yapılanların taşeronda geçen sürelerinin yıllık izinlerinin belirlenmesinde dikkate alınıp alınmayacağı konusunda mevzuatta açık bir hüküm yoktur.

Kıdem tazminatı konusunda taşeron işçi lehine yapılan düzenlemeler, yapılan düzenleme ile işçinin KHK ile aynı iş yerinde asıl işvereninin çalışanı olarak çalışmaya devam ettiği dikkate alındığında yıllık izin hesaplanmasında, taşeronda geçen süreler de dikkate alınmalıdır. Aksi durumda kıdem tazminatında dikkate alınan süreler yıllık izin belirlenirken dikkate alınmamış olacaktır.

Soru-Cevap

Soru: Denizli’den Mustafa Ali Alayont isimli okurumuzun e-postası “ … 2001 yılında işe girmiş, farklı kamu kurumlarında taşeron olarak çalışmış, 2018 yılında kadroya geçmiş 2020 yılında ayrılacak olan işçi 2001’den 2020 tarihine kadar olan kıdem tazminatı ücretini alabilecek mi?...” şeklindedir.

Cevap: Mustafa Bey, belirttiğiniz şekilde olan işçi eğer kıdem tazminatı alacak hallerden birisi ile işten ayrılırsa ve en önemli kilit nokta aynı taşeron firma aracılığıyla farklı kamu kurumlarında çalışmışsa 2001’den 2020’ye kadar olan sürenin kıdem tazminatını alacak. 08/02/2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde “Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin kıdem tazminatlarının hesabında kamu kurum veya kuruluşlarında ilk işe başladıkları tarih esas alınır.” hükmü bulunmaktadır.

Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize yazın.