AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI

İhalenin Konusu:

Madde 1- Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, ilçemizin muhtelif yerlerine yerleştirilecek 13 Lokasyonda 47 Adet ATM Kabin yerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa (35/a mad.) göre Kapalı Teklif Usulü” ile şartnamesi uyarınca ihale yolu ile 3(üç) yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

Madde 2- Kiralanacak Yerin

İşin Adı

İlçemiz sınırları içindeki Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait alanlarda ATM PLATFORMU konulacak yerlerin 3 yıllığına kiraya verilmesi.

İlçe

Avcılar

Mahalle

İlçe sınırları

Nevii

ATM PLATFORMU (13 Lokasyonda 47 Adet ATM Kabin yeri)

Kira Süresi

3 yıl

Encümen Kararı

21/09/2023 tarih ve 689 karar no

Takdir Kom. Raporu

15/09/2023 tarih ve 2859319 sayı

Muhammen Bedeli

1 Adet ATM 50.000,00TL+KDV *47 Adet ATM 1 yıllık = 2.350.000,00 + KDV

Geçici Teminat Miktarı %3

211.500,00 TL (3 yıllık muhammen bedel üzerinden)

İhale Usulü

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü

İhale İlan Şekli

Resmi Gazete-Gazete İlanı ve İnternet Haber Sitesi, Belediye İlan Panosu, Belediye Web Sitesi

İhale İlan Adedi

2 defa

İhale Tarih Ve Saati

17/10/2023 Saati: 11:00’da

Şartname Ve Ekleri

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500,00TL karşılığında temin edilecektir. Ayrıca Müdürlükte bedelsiz görülebilir.

İhale Komisyonu

İhalenin Yapılacağı Yer

Belediye Encümeni-Avcılar Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu

Ambarlı Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sok. No:10 AVCILAR/İSTANBUL

İlgili Mevzuat Ve Tebliğler

5393- 2886 Sayılı Yasa

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

MADDE 3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur. İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarihi 17/10/2023 ve saat 10:00’a kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne Tekliflerini (ihale komisyonuna) vermeleri gerekmektedir.

A - Gerçek kişi olması halinde:

1.T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri (ikametgâh) belgeleri. (e-Devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)

2. Noterden alınmış imza beyannamesi ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname.

3. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)

4. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

5. EK-2; Şartname ve Ekleri Dokümanının Kabulü ayrıca doldurularak imzalanacaktır.)

6. Geçici teminat yatırdığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubu (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

7. Belediyemizden borcu yoktur yazısı. (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

8. Tebligat için yazılı adres beyanı (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

9. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

10. İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 3 yıl süreyle ve 1 kez olmak kaydıyla Kamu Kurum veya Belediye ATM yeri kiralama/işletme ihalesine girdiği ve sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunulacaktır.

11.Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

B- Tüzel kişi olması halinde:

1. İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi.

2. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname,

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.

4. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri.

5. Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi.

6. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)

7. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

8. EK-2; Şartname ve Ekleri Dokümanının Kabulü ayrıca doldurularak imzalanacaktır.)

9. Geçici teminat yatırdığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubu (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

10. Belediyemizden borcu yoktur yazısı. (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

11. Tebligat için yazılı adres beyanı (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

12. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

13. İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 3 yıl süreyle ve 1 kez olmak kaydıyla Kamu Kurum veya Belediye ATM yeri kiralama/işletme ihalesine girdiği ve sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunulacaktır.

14. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu Maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

Madde 4 -İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılıcağı :

İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının Gazete İlanı ve İnternet Haber Sitesin’de yayınlandığı tarihten sonra, teminatını Avcılar Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu banka teyit yazısı İle birlikte vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dâhili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 17.10.2023 tarih, Saat 10:00'a kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne Tekliflerini vererek, katılımcılar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır. - Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.(Kargo ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.)

Madde 5- Kira ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 6- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 7- İdare ihale gününe kadar ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 8- Bu iş için yapılmış ilan bedelleri, karar pulu sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

Madde 9- 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6'ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine ihale yapılmış bulunur ise ihale bozulur. Teminat bütçeye irat kaydedilir.

Madde 10- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

Madde 11- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kira ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01900542