İLAN T.C. GAZİANTEP 9. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/766 Esas

DAVALI : BİLAL OTAY- 12841987594
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmıyor olmanız tarafınıza ulaşılamaması gerekçeleriyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
1-Cevap süresinin, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 hafta olduğunun ve ilk itirazların hepsinin cevap dilekçesinde ileri sürülmek zorunda olup; aksi halde dinlenmeyeceğinin davalıya ihtarına,
2-Dilekçeler aşamasının tamamlanması halinde H.M.K.'nın 137. Madde hükmü gereği belirlenen celse ön inceleme aşamasına geçilmesine,
3-Sulhiçin gerekli hazırlığın duruşma gününe kadar yapılmasına,
4-Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın HMK 139 maddesi gereği yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğine,
5-Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgelerin mahkememize ibraz edilmesi veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi için açıklama yapılması için tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre verilmesine, aksi halde dayanılan fakat ibraz edilmeyen bu delilere dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı hususunun ihtarına,
6-HMK 147. Madde gereğince taraflara belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları taktirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarı ile bu ihtarı içeren davetiye tebliğine,

DuruŞma Günü: 14/12/2023 günü saat: 15:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01835662