T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİK

Sayı : E-72305940-2023/163-5507 31.05.2023
Konu : İlanen tebligatİLGİLİ : İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Çorum Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılmasına karar verilen (34460) Fikret SEÇEN

İstanbul eski Hâkimi olup, Yargıtay Tetkik Hâkimi iken meslekten çıkarılmasına karar verilen (33372) Resul ÇAKIR

ADRESİ :Meçhul

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/155 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 13.04.2009 tarihinde gözaltına alınan, 17.04.2009 tarihinde tutuklanan, 10.09.2009 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Hamdi Gökhan ECEVİT'in; İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/95 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan dolayı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 13.04.2023 tarihli, 2023/163 esas ve 2023/636 sayılı kararı ile;
(1) İlgililer hakkında yapılacak müteakip işlemlere esas olmak üzere, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71'inci maddesi gereğince ilgilinin yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,
(2) İlgililerin eyleminden dolayı hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu' nun 89' uncu maddesi uyarınca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,
(3) İlgililer hakkındaki soruşturmaya konu iddialar ile Dairemizin 2021/365 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından, iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2021/365 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2021/365 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01841562