SPOR EKİPMANLARI İHALE İLANI

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

SPOR EKİPMANLARI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1026912

1-İdarenin

a) Adı

:

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

b) Adresi

:

BEŞTELSİZ MAH. BELEDIYE CAD. NO. 5 34020 ZEYTİNBURNU ZEYTİNBURNU/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2124131189 - 2124131289

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

SPOR EKİPMANLARI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

38 kalem Spor Ekipmanları Alımı(Koşu Bandı, Eliptik Bisiklet, Kondisyon Bisikleti, Sırta Çekiş Makinesi, Pilates Topu gibi spor ekipmanları)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ZEYTİNBURNU SPOR MERKEZİ: Beştelsiz Mahallesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, No:75 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme süresi içerisinde tüm ürünler teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarih iş başlama tarihi sayılacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.10.2023 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Zeytinburnu Belediyesi İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekliler imalatçı olduklarını yukarıdaki belgelerden en az birini tam olarak sunarak tevsik etmek zorundadır.

İstekliler; Teknik şartname ihtiyaç listesinde yer alan ürünler için yukarıda belirtilen belgelerden en az birini tam olarak sunarak tevsik etmek zorundadır.

İstekliler; Teklif verecekleri mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler; Teklif ettikleri malların tamamı için marka, model ve üretici veya ithalatçısının belirtildiği, imzalı ve kaşeli “Teklif Edilen Ürünler Listesi" vereceklerdir.

İstekliler; Teknik şartnameye uygun olduğunu tevsik etmek amacı ile teklif ettikleri malların tamamı için teklif ettikleri malların üreticisi veya ithalatçısı tarafından yayımlanmış, üretici veya ithalatçısının unvan ve iletişim bilgilerinin bulunduğu fotoğraf, resim ve teknik özelliklerini gösteren katalog, broşür vb. tanıtım materyallerini vereceklerdir. Teklif edilen ürünler kataloglarda işaretlenmiş olacaktır.

İstekliler; Teknik şartname ihtiyaç listesi

Numune Sıra 1, Teknik Şartname Sıra No:1. Koşu Bandı (1 Adet),,

Numune Sıra 2, Teknik Şartname Sıra No: 2. Motorsuz Koşu Bandı (1 Adet),,

Numune Sıra 3, Teknik Şartname Sıra No: 3. Eliptik Bisiklet (1 Adet),

Numune Sıra 4, Teknik Şartname Sıra No: 9. Sırta Çekiş Makinesi (1 Adet),

Numune Sıra 5, Teknik Şartname Sıra No:12. Göğüs / Sırt Sıkıştırma Makinesi (1 Adet),

Numune Sıra 6, Teknik Şartname Sıra No:17. Raylı Serbest Ağırlık Çalışma Makinesi (1 Adet),

Numune Sıra 7, Teknik Şartname Sıra No: 20. Olimpik Eğimli Göğüs Çalışma Sehpası (1 Adet),

Numune Sıra 8, Teknik Şartname Sıra No: 21. Barfiksli Karına Çekiş Sehpası (1 Adet),

için montajı yapılmış, kullanıma hazır ve çalışır vaziyette birer adet numune ihale sonrası avantajlı teklif sırasına göre EKAP üzerinden yapılacak tebligat ile istenecektir.

Teslim edilen numunelerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ihale komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayan numunelere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her tip ve kapasitede spor ekipmanları, kondisyon aletleri, spor aksesuarları veya malzemelerinin satışı konusunda gerçekleştirilen işler benzer özellikteki işler olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01898795