T.C. GERMENCİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Dava dosyası esas no : 2021/263 Esas
Davalı / muhatap : Metin HANAY - 185*****640

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce tarafınıza çıkarılan tebligatlarda, adresinizin tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış ve çıkarılan tebligatlar iade olmuştur. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 06/10/2023, saat: 11:00'dadır.

Duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı; bilirkişi raporunun tebliği için mahkeme kalemine başvurmanız veya raporun tarafınıza tebliği için güncel adresinizi dosyaya bildirmeniz, bilirkişi raporuna karşı tebliğ tarihinden (ilanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır.) itibaren 2 haftalık kesin süre içinde varsa beyan ve itirazlarınızı bildirmeniz, aksi halde rapora itiraz hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, yokluğunuzda mevcut dosya durumuna göre karar verileceği ihtar olunur. Bilirkişi raporu ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01902859