T.C. İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/273 Esas

Mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Davalılar Şevket ve Nezahat oğlu, 20/01/1980 doğumlu Kerim Suvari, Şevket ve Nezahat oğlu, 02/05/1973 doğumlu Selim Suvari ve Şevket ve Nezahat kızı, 01/06/1969 doğumlu Yasemin Suvari mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda açık adresleri tespit edilemediğinden, dava dilekçesi özeti ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesinde özetle; Kastamonu İli, Bozkurt İlçesi, Merkez Mahallesi 145ada 16parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 268,96 m²'lik irtifak alanı davalının hissesi oranında kamulaştırma bedelinin yine aynı yasanın 10. Maddesi gereğince tespiti ve TOKİ adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Duruşma Günü: 31/05/2023 günü saat: 10:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK md. 147/2 ve md 321 uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01836608