T.C.KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2017/48Esas

KARAR İLANI

"1-) Davanın KABULÜ ile,
Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesi Karadere Kocaseki Mahallesi 150 ada 119 parselin davalılar adına kayıtlı olan tapunun iptaline, orman vasfı ile hazine adına tesciline,
2-) Alınması gerekli 35,90.-TL harcın, peşin harç olarak alınan 51,24.-TL'den mahsubu ile geriye kalan 15,34.TL'nin karar kesinleştiğinde ve talepleri halinde davacıya iadesine,
3-)6099 sayılı kanun ile 3402 sayılı kanuna eklenen 36-A maddesi gereğince davacı lehine vekalet ücretine takdiren yer olmadığına, davacı tarafından yapılan yargılama ve harç giderlerinin davacı uhdesinde bırakılmasına,
4-)İş bu hükmün kesinleşmesinden sonra taraflarca yatırılan gider avanslarının kullanılmayan kısımlarının Yazı İşleri Müdürü tarafından ilgilisine iadesine,
Dair; gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 6100 Sayılı HMK'nın 341 ve 345.maddeleri gereğince iki hafta içerisinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere TÜRK MİLLETİ ADINA verilen karar davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde mahkememizce verilen karar Hasan ve Emine oğlu 05/02/1970 Doğumlu Ali Demir´e tüm çabalara rağmen tebliğ edilemediğinden adı geçene2017/48 esas ve 2018/488 karar sayılı, 29/11/2018 tarihli mahkememiz kararının ilanen tebliğine, ilanın yayından tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının adı geçene ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01838830