Ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! TOKİ İstanbul için kolları sıvadı: 2+1 3+1 daireler için başvurular başlıyor

Ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! TOKİ İstanbul için kolları sıvadı: 2+1 3+1 daireler için başvurular başlıyor

TOKİ milyonlarca vatandaşın ev sahibi olmasına yardım etti ve halada devam ediyor. İstanbul’da fahiş kira fiyatlarından isyan edenlerin yüzünü güldürecek haber TOKİ’ den geldi. İşte haberin detayları…

Binlerce vatandaş her yıl TOKİ’nin yapacağı projeleri bekliyor, dar gelirli ailelere umut ışığı olmaya devam eden TOKİ’ den İstanbul’da yaşayan vatandaşlar için yeni bir kampanya yaptığını açıkladı. Detaylar haberimizde…

banka

TOKİ'DEN İSTANBUL VE TUZLA İÇİN YENİ PROJE GELDİ! 2+1 3+1 SATILIK 945 ADET SIFIR DAİRE İÇİN DÜĞMEYE BASILDI! ANINDA TESLİM, 600 TAKVİM GÜNÜNDE...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut Dairesi Başkanlığı, yatırımlarına tüm hızıyla devam ederek, İstanbul ve Tuzla'da toplam 945 yeni daire inşa edecek. Proje için geri sayım sona ererken İstanbul ve Tuzlalıların yüzü güldü. İşte konuyla ilgili merak edilenler haberimizde…

TOKİ konut kampanyası ile ilgili son duyuruları yakından takip edeceğiz. TOKİ, düşük peşinat, uygun fiyat ve uzun vadeli seçeneklerle her yıl binlerce ev sahibini çekmeyi hedefleyen yeni projesini açıkladı. Ayrıca kravatsız ve kravatsız ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir açıklama yayınlandı. İşte İstanbul ve Tuzla'daki yeni projelerin detayları...

Tuzla Orhanlı TOKİ 2023 projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesine göre projede toplam 381 daire yer alacak.

Ayrıca projeye 20 mağaza da katılacak.

Proje için ihale yarın saat 11.00'de yapılacak.

İhalenin ardından müteahhit işe devam edecek ve inşaata başlanacak.

Projenin şantiyeye tesliminden itibaren 450 takvim günü içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

Tuzla Orhanlı TOKİ 2023 projesi, önemli konut ve ticari alanların İstanbul'a kazandırılmasını hedefliyor.

Proje tamamlandığında, yeni sahipler ve işletme modern ve yaşanabilir bir çevrede kurulacaktır.

İŞTE İHALEYE DAİR MERAK EDİLENLER;

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ ORHANLI MAHALLESİ 1. ETAP 381 ADET KONUT VE 20 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

İstanbul Tuzla İli Orhanlı Mahallesi 1 Etap 381 konut ve 20 dükkan İnşaat, altyapı ve çevre düzenleme işleri 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi kapsamında kamu ihalesi ile ihale edilecek ve ihale EKAP üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. İhale ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İdarenin

Adı : T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA

Telefon ve faks numarası : 3125652000 - 3122667748

İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhale konusu yapım işinin

 Adı : İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi 1 Etap 381 Adet Konut ve 20 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

Niteliği, türü ve miktarı : Tünel Kalıp Sistemiyle 381 Konut ve 20 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul

Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür.

İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

İhaleye Katılım Koşulları, İstenen Belgeler ve Uygunluk Kriterleri:

İsteklinin elektronik teklif kapsamında ihaleye katılabilmesi için aşağıda sayılan belgelerin, uygunluk kriterlerinin ve fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP`tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

Alt yüklenici, isteklinin izni ile işi yaptı. Ancak, tüm görevler dışarıdan temin edilemez.

Tüzel kişinin ibraz ettiği mesleki tecrübe belgesinin, tüzel kişinin hisselerinin yarısından fazlasına sahip olan pay sahibine ait olması halinde, Ticaret Odası ticaret sicili veya denetçisi veya denetçi onaylı denetçisi tarafından düzenlenmiş olması. İlk ilan tarihi ve bu durumun düzenlenme tarihinden önceki bir yıl süreyle sürekli olarak sürdürüldüğünün belgelenmesi.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50`den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan "B/III grubu işler" benzer iş olarak kabul edilecektir.

Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Mimarlık Bölümü

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda oluşturulur, elektronik imza ile imzalanır ve teklif tarih ve saatine kadar teklife ait E-Key ile EKAP üzerinden gönderilir.

İstekliler, tekliflerini anahtar teslim sabit fiyattan sunmalıdır. İhale sonucunda istekli ile bir çerçeve sözleşme imzalanacaktır.

Bu teklif için eserin tamamı sunulmalıdır.

Teklif Sahipleri, kendi belirledikleri miktarda, ancak Teklif Bedeli'nin en az %3'ü tutarında bir Teklif Depozitosu sağlamalıdır.

Bu teklif için elektronik müzayede yoktur.

Verilen teklifler, teklif tarihinden itibaren 150 takvim günü geçerlidir.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklif tutarı standart değerin altında olan istekliler için Kanunun 38 inci maddesi hükümlerine göre açıklama talep edeceğiz.

15 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete 31156 numara ile listelenmiştir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (B) tarafından ihale edilen inşaat projelerinde bir grup benzer işletmeciye ilişkin tebliğe göre. Üst yapı meclislerinde, Devlet Alımları Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 maddesi kapsamındaki ön proje veya kesin proje üst yapı ihalelerinde üst kat hesabında kullanılmaktadır. "N" katsayısı "1.00" olur.

KOCAELİ'NDE 564 KONUT

Kocaeli İli, Körfez İlçesi, İlimtepe Mahallesi 4. Etap 564 Adet Konut ve 16 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

Konut sayısı:564

İhale tarihi:31 Mayıs 2023 14:00

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN