8 ADET GAYRİMENKUL SATILMASI İŞİ

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıdaki listede belirtilen; Osmangazi Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin satılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 11778 ada 1 parselde bulunan arsa nitelikli (610,40 m²) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 2.746.800,00 TL

Geçici Teminat Miktarı: 82.404,00 TL

2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 11778 ada 2 parselde bulunan arsa nitelikli (615,18 m²) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 2.768.310,00 TL

Geçici Teminat Miktarı: 83.050,00 TL

3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 11778 ada 3 parselde bulunan arsa nitelikli (694,71 m²) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 2.952.517,50 TL

Geçici Teminat Miktarı: 88.576,00 TL

4- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 11778 ada 4 parselde bulunan arsa nitelikli (623,90 m²) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 2.651.575,00 TL

Geçici Teminat Miktarı: 79.548,00 TL

5- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 11778 ada 5 parselde bulunan arsa nitelikli (731,88 m²) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 3.293.460,00 TL

Geçici Teminat Miktarı: 98.804,00 TL

6- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 11778 ada 6 parselde bulunan arsa nitelikli (762,99 m²) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 3.433.455,00 TL

Geçici Teminat Miktarı: 103.004,00 TL

7- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 11778 ada 7 parselde bulunan arsa nitelikli (632,66 m²) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 2.688.805,00 TL

Geçici Teminat Miktarı: 80.665,00 TL

8- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 11778 ada 8 parselde bulunan arsa nitelikli (654,92 m²) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 2.783.410,00 TL

Geçici Teminat Miktarı: 83.503,00 TL

İhalenin Yapılacağı Yer: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Tarih ve Saati: 13 Haziran 2023 Salı Günü 14.00

Evrakları Sunma Tarih ve Saati: 12 Haziran 2023 Pazartesi Günü 17.00’a kadar

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler;

a) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)

c) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md., e- devlet)

d) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)

e) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

f) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

g) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü (son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)

Tüzel Kişiler;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, noter tasdikli imza sirküsü

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ticaret Sicil Gazetesi

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine ihale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

h) Tüzel kişilik yetkilisine ait nüfus cüzdan fotokopisi ve ikametgah belgesi

Not:

1-İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

2-İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına yapılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 250,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01833064