AKÇAABAT 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN


HÜKÜM ÖZETİ

ESAS NO : 2014/173
KARAR NO : 2016/427
SANIK : Ilgam KHALILOV Hasratgulu ve Gülsümoğlu 08.07.1982doğumlu
Birlik köyü Gardabanı GÜRCİSTAN
SUÇ : 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet
SUÇ TARİHİ : 06.12.2013
KARAR TARİHİ : 10.06.2016
HÜKÜM : 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezasıve 100,00 TL Adli Para Cezası (5607 S.K.3/18 md)
Yukarıda yazılı bilgiler doğrultusunda Sanık hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu sebebiyle mahkememizde yapılan yargılama sonunda verilen 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ve 100,00 TL Adli Para Cezasına ilişkin karar sanığın savunmasında beyan ettiği ve bilinen yukarıda yazılı adresinde kendisine tebliğ edilmesi için Gürcistan dilinde tercüme yaptırılarak Adalet Bakanlığı aracılığı ile istinabe yoluna gidilmiş, tebligat yapılamamış, uyap sisteminde adres sorgulamasında yurt dışı adresi bulunamamış, sanık tarafından adres değişikliği mahkememize bildirilmemiş ve aradan geçen yaklaşık 6 yılık süre içerisinde tebliğ imkanı bulunamamış olmakla, verilen karar gereğince sanığa gazete ile ilanen tebligat yapılmak suretiyle kararın tebliğ edilmesi gerektiğinden tebligat kanununun 31. Maddesi gereğice işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek Zabıt Katibinine yapılacak bir beyanla beyanının tutanağa geçirilip Hakime onaylatmak suretiyle temyiz yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 13.03.2024

Yazı İşleri Müdürü 83492Hakim 266807

e-imzalıdır e-imzalıdır

1/1
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://vatandas.uyap.gov.tr
___________________________________________________________________________________________________________________
Adres : Bilgi için :
Telefon No : (0 ....) Unvan :
e-posta : İnternet Adresi : Telefon No :

#ilangovtr BASIN NO: ILN02021520