ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2019/131 Esas

KARAR NO : 2023/238
Davacı YUSUF YILMAZ tarafından Davalı DİJANA VLAOVİC aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında verilen karar gereğince;
Davalı Dijana Vlaovic'in UYAP sistemindeki yurt içi adreslerine çıkarılan tebligatların iade döndüğü, yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-DAVANIN KABULÜ ile; Ankara ili, Sincan ilçesi, Atatürk Mah, Cilt no:1, Hane no:360, BSN:4’de nüfusa kayıtlı, Osman ve Ayşe oğlu, 08/08/1984 Sincandoğumlu,16825105738 T.C Kimlik nolu davacı YUSUF YILMAZ ile aynı yer Zoran ve Violetakızı, 20/06/1985 MAJKOVAC doğumlu davalı DİJANAVLAOVİC'in TMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
2-Davada alınması gereken 179,90 TL harçtan peşin alınan 44,40 TL'nin mahsubu ile bakiye135,50 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
3-Davacı tarafından yapılan 44,40TL başvuru harcı, 44,40 TL peşin harç, 2.323,20 TL ilanen tebligat, e tebligat, müzekkere masrafı olmak üzere toplam 2.412,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden iki hafta içerisinde Mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Nöbetçi Aile Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmek üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği, davalı Dijana Vlaovic adına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02028539