ANTALYA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

Esas No : 2020/80 Esas Karar No : 2023/1387 KararMahkememizin 20/11/2023 tarih ve 2020/80-2023/1387 E.K sayılı ilamı ile sanık İhsan oğlu, 20/08/1989 Batman doğumlu Barış GÖRMÜŞ hakkında, 29/11/2019 tarihinde işlediği iddia edilen 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan eylemine uyan 6545Sayılı Yasa ile değişik 5607 Sayılı Yasanın 3/18-son, 3/10, 3/10-son, 4/2, 3/23 ve5237 Sayılı TCK'nın 62/1, 52/2.maddeleri uyarınca sonuç olarak 1 YIL 3 AY HAPİS ve 40,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak TCK’nin 53.maddesi uyarınca belirli haklardan yoksun bırakılmasına, tekerrüre esas adli sicil kaydı bulunması nedeniyle verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK'nın 58/6-7 ve 5275 S ayılı Kanunun 108/3.maddesi uyarınca 2.kez mükerrirle özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, yargılama giderlerinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına, suç konusu malların müsaderesine, katılan Gümrük İdaresi kendisini vekille temsil ettiğinden 17900,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıklardan eşit olarak alınarak katılan Gümrük İdaresine verilmesine karar verilmiştir.
Kararın sanık Barış GÖRMÜŞ'ün yargılama aşamasında bildirmiş olduğu adresine çıkarıldığı ancak tebliğinin sağlanamadığı, yapılan adres araştırmalarında tebliğe yarar adres tespit edilemediği, TK'nın 35.maddesi kapsamında daha önce yapılmış bir tebligat bulunmadığı, anlaşıldığından kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31.maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay nezdinde TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.28/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01995261