ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MÜDÜRLÜK/BİRİM

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES

Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak, No: 4

İLGİLİ TELEFON

0 (216) 570 50 00 / 1442

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Ataşehir Belediye Başkanlığı 7. Kat Encümen Salonu

İHALE TÜRÜ

Kiralama

İHALE USULÜ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü

HİZMETİN YAPILACAĞI YER

Atatürk Mahallesi, Yakut Sokak, No:8/1, 2445 Ada, 1 Parsel kuzeyinde park alanında bulunan 47,55m2 servis alanlı yiyecek içecek büfesi.

HİZMETİN NİTELİĞİ

Servis alanlı yiyecek içecek büfesi

İHALE KAYIT NO

2024/44

İLAN METNİ

1- İHALE BİLGİLERİ

a) İl/İlçe

İSTANBUL / Ataşehir

b) Mahallesi

Atatürk

c) Cinsi

Servis alanlı yiyecek içecek büfesi

2- Aylık Muhammen

Kira Bedeli

21.000,00-TL + KDV

3- Süresi

10 Yıl

4- Geçici Teminat

75.600,00-TL

5- Dosya (Şartname Bedeli)

1.000,00-TL

6 6-İhale Tarihi ve Saati

08.02.2024 Saat: 11.00

A ) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;

 1. Nüfus Kayıt Örneği (Vekâleten Katılımda Vekilin Nüfus Kayıt Örneği)
 2. İkametgâh Belgesi.
 3. Noterden Onaylı İmza Beyannamesi.
 4. Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin Vekâletnameleri ile Vekâleten katılanın Noter Onaylı İmza Beyannamesi.
 5. Tahmin edilen bedelin % 3 kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuz veya 2886 Sayılı Yasanın 26. Maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler.
 6. Şartname alındısına ilişkin makbuz (Şartname Bedeli 1.000,00-TL)’dir. Şartnameler ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. İhale günü şartname satışı yapılmayacaktır.
 7. Ataşehir Belediyesinden İhale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.
 8. İhalelerde Yasaklılık Durum Formu (Şartname ekinde yer almaktadır.)
 9. Yer Görme Formu (Şartname ekinde yer almaktadır. İhaleye konu yer ihale tarihinden 2 iş günü öncesine kadar görülebilir. İhaleye 2 iş günü kala yer görme talep edilemez. Bu tarihten sonra yer gösterme yapılmayacaktır.)

B) İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde;

 1. Vergi Levhası
 2. Siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihale süresi içerisinde (İhale kararının alındığı tarih ile ihalenin yapıldığı tarih aralığı) alınmış Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi.

3-Başvuru yapan şahsın Tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin yetki belgesi ile imza sirküleri.

4- Noterden onaylı imza sirküleri.

5- Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı Vekâletnameleri ile Vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri.

6-Tahmin edilen ihale bedelinin % 3’ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuz veya 2886 Sayılı Yasanın 26. Maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler.

7-Ataşehir Belediyesinden İhale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.

8- Şartname alındısına ilişkin makbuz (Şartname Bedeli 1.000,00-TL’dir.) Şartnameler ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. İhale günü şartname satışı yapılmayacaktır.

9-İhalelerde Yasaklılık Durum Formu (Şartname ekinde yer almaktadır.)

10-Yer Görme Formu (Şartname ekinde yer almaktadır. İhaleye konu yer ihale tarihinden 2 iş günü öncesine kadar görülebilir. İhaleye 2 iş günü kala yer görme talep edilemez. Bu tarihten sonra yer gösterme yapılmayacaktır.)

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğunun noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

 • Teklifler İhale tarih ve saatine kadar Ataşehir Belediye Başkanlığı Binası 7. Katta bulunan Belediye Encümen Salonunda Belediye Encümenine verilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilecektir.
 • Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına (Belediye Encümeni) ulaşması şarttır. Ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacak, bu durum sebebi ile de istekli herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr BASIN NO: ILN01973522