BİNA ONARIM VE TADİLAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESİSLER BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı İBB Lojmanları Bakım, Onarım ve Tadilatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1405464

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESİSLER BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulvarı No:138 Lojistik Merkezi 4. Kat Yeşilpınar / Eyüpsultan/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

212 600 88 05 - 212 600 95 75

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

2024 Yılı İBB Lojmanları Bakım, Onarım ve Tadilatı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

147 İş Kalemi Bakım Onarım İşi Yaptırılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Müdürlüğümüzce belirlenen mahalden işe başlanacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.01.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B/III Grubu veya B/III Grubuna giren işlerin bakım, onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümleri ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;
İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)
Teklif Fiyat Puanı:70
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)

1,20302446%

1,43839881%

0,5

13,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³)

0,67549073%

0,80765196%

0,25

2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması

0,6531358%

0,78950482%

0,25

3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması

0,64726501%

0,77390382%

0,25

Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması

0,65699867%

0,78554188%

0,25

Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)

0,88129146%

1,05371805%

0,5

Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)

0,70365126%

0,85056746%

0,25

Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem)

0,57492417%

0,71058043%

0,25

60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

1,86167517%

2,25037658%

0,75

30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

1,64344633%

1,96499018%

0,5

2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)

0,704809%

0,85196692%

0,25

Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)

0,33344239%

0,41211981%

0,25

3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)

0,49854185%

0,61617532%

0,25

Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)

0,48545904%

0,60000556%

0,25

Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması

0,37558243%

0,45400074%

0,25

Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması

0,57415556%

0,70963047%

0,25

Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)

1,23007561%

1,53759451%

0,5

Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

1,49651742%

1,78931431%

0,75

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması

1,0353358%

1,25150482%

0,5

10*30 CM EBADINDA SERAMİK DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI

0,3334795%

0,41216568%

0,25

4+4 mm. SÜT LAMİNE CAMLI (Hcam= 129 cm., cam kenarları rodajlı) PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI

0,85248332%

1,01927354%

0,5

Ahşap Döşemenin veya Klasik Parkenin Makina ile Sistresinin Yapılması ve Cilalanması

0,45609696%

0,56371534%

0,25

Mevcut suni taş veya mermer plak döşemelerin silimi ve cilası

0,32757658%

0,40947072%

0,25

İç Cephe Boya Yapılması

10,15979244%

12,69974055%

4

Cambalkon Yapılması

3,05782061%

3,82227576%

1

Derzli Laminat Yer Kaplaması ile Döşeme Kaplaması Yapılması (süpürgelik dahil)

1,59006672%

1,9875834%

0,75

18 mm mdf lam gövde ve parlak akrilik kapaklı cekmeceli mutfak ve banyo dolabı yapılması

17,1237954%

21,40474426%

5

Çimstone Tezgah Yapılması

8,15418829%

10,19273536%

2

Oda kapı kasası ve kanadı yapılması.

2,93550778%

3,66938473%

1

Kompozit kaplamalı çelik daire kapı kasası ve kanadı yapılması

1,01927354%

1,27409192%

0,5

Mevcut Kapı ve Pencere Kanatlarının Çalışır Duruma Getirilmesi

0,50392884%

0,62991105%

0,25

Kapı ve Pencere Camına Slikon Çekilmesi

0,72572276%

0,90715345%

0,5

Stropiyer ile Perde Bandı Yapılması (h=7-12cm)

0,64418087%

0,80522609%

0,25

Üç Raylı Plastik Perde Kornişi Yapılması

0,60340993%

0,75426242%

0,25

3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi

1,04221646%

1,25982209%

0,5

4x6 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi

0,40919199%

0,4892513%

0,25

Halogenfree kablo ile linye hattı normal sorti

0,62330615%

0,753447%

0,25

Halogenfree kablo ile linye hattı komutator sorti

0,44646405%

0,54567828%

0,25

Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi.

1,30123054%

1,55581913%

0,5

Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)

0,65266123%

0,78035582%

0,25

Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).

0,37978503%

0,4590808%

0,25

Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf

0,43524729%

0,52040437%

0,25

Kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga wc ve tesisatı, 35 x 55 cm. (TS 800 EN 997)

1,68238777%

2,01155059%

0,75

Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf

0,42936516%

0,51337139%

0,25

Beyaz akrilik duş teknesi (mono blok gövde) 90x90x11 cm. kare

0,99304762%

1,20038723%

0,5

Beyaz akrilik duş teknesi (mono blok gövde) 90x90x11 cm. köşe

0,82576568%

1,0322071%

0,5

Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite.

0,45202928%

0,54046979%

0,25

11 l/min doğalgaz / lpg'li hermetik şofben (19 kw)

0,35703712%

0,44128184%

0,25

Min 24.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi

1,69558933%

2,02733506%

0,5

20.000 kcak-30.000 kcal/h'lik bacalı,elektronik kombi(kat kaloriferli+şofben) Doğalgaz ve Lpg yakıtlı kombi 7 lt genleşme tankı

0,32616753%

0,40770941%

0,25

20.000 kcak-30.000 kcal/h'lik bacalı,elektronik kombi(kat kaloriferli+şofben) Doğalgaz ve Lpg yakıtlı kombi elektronik kartı

0,40770941%

0,50963677%

0,25

20.000 kcak-30.000 kcal/h'lik bacalı,elektronik kombi(kat kaloriferli+şofben) Doğalgaz ve Lpg yakıtlı kombi fan motoru

0,32616753%

0,40770941%

0,25

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01957789