BİTLİS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen taşınmaz, Vakıflar Meclisi’nin 10.07.2023 tarih ve 264 nolu kararında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilerek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ

: Van

İLÇESİ

: İpekyolu

MAHALLESİ

: Hatuniye

PAFTA NO

: -

ADA/PARSEL NO

: 5141 ada Ada ve 4 Parsel

YÜZÖLÇÜMÜ

: 4.188,72 m2

CİNSİ

İHALE USULU

: Arsa

: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihalede Vakıflar Meclisinin 10.07.2023 tarih ve 264 sayılı kararında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir.

MUHAMMEN BEDELİ : 50.802.959,03 TL

(Ellimilyonsekizyüzikibindokuzyüzellidokuz TürkLirası,üç Kuruş)

(Bu bedel şartnamede belirtildiği üzere, ihalede İdarece asgari olarak

istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın

toplamıdır.)

GEÇİCİ TEMİNAT : 1.524.088,78 TL

(Birmilyonbeşyüzyirmidörtbinseksensekiz TürkLirası yetmişsekizKuruş)

İHALE GÜNÜ : 16.10.2023

İHALE SAATİ : 14:00

İŞİN ADI : Van İli İpekyolu İçesi 5141 ada 4 nolu parselde kat karşılığı konut yapılması işi

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 10.07.2023 tarih ve 264 nolu kararına istinaden;

 1. Mevcut mimari projeye göre yapılacak olan inşaattan, en az A Bloktan; zemin katta bulunan 3 adet ofis ile 2. kat 4-5-6, 3. kat 7-8-9, 4. kat 10-11-12, 5. Kat 13-14-15, 6. kat 16-17-18 ve 7. katlarda bulunan 19-20 no'lu 17 adet mesken olmak üzere toplam 20 adet bağımsız bölüme ilave olarak 1.000 TL nakit paranın vakfına alınması,
 2. Taşınmazın varsa tapu kaydındaki takyidatların kaldırılması, yer teslimi tarihinden itibaren varsa üzerindeki yapıların her türlü güvenlik önleminin İş ve Sosyal Güvenlik hukuku kapsamında alınarak yıkılıp, kaldırılması, bu konuda gerekli tedbirlerin yüklenici tarafından alınması, ifraz-tevhit, terk ve vb. iş1emler ile uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluş1ardan gerekli izin ve onayların alınması, bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülmeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masraflarında yine yüklenici tarafından karşılanması,
 3. 3194 sayılı Kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde, kanunun öngördüğü orana kadar (DOP kesintisi %45) olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %45'in üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç üzerinden hesaplanması (Ekspertizde belirtilen m2 birim değerinden az olmamak üzere) yapılarak yükleniciden defaten tahsil edilmesi,
 4. İmar durum değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması halinde söz1eşme oranında vakfına yansıtılması,
 5. Paylaşım dış alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi,
 6. Yönetim planının Bölge Müdürlüğü gözetiminde düzenlenmesi,
 7. Mimarlar Odasınca En Az Bedel Hesap Cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere, Avan Proje Bedelinin Yüklenici tarafından Proje Müellifi ve/veya İlgilisine sözleşme imzalanmadan önce ödenmesi,

Asgari şartlarıyla kat karşılığı inşaat yapılması işidir.

 1. Şartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı, No: 184 Merkez / BİTLİS adresinde bulunan Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp temin edilebilecektir.

İrtibat için: Tel: 0434 226 65 60 Faks: 0434 226 65 61

 1. İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası İhale Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
 2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
 3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için detayları şartnamesinde belirtilen aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve teyidi (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %100'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası,

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:5),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:6),

m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (EK-7)

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h4), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.

Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm aşamalarında, nakit para ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancak teklif edilen nakit para toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır.

 1. Nakit geçici teminat tutarının Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Siirt Şubesindeki TR120021000000300001300001 IBAN nolu hesabına dekontta işin adının açıkça yazılması suretiyle yatırılması gerekmektedir.
 2. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 3. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu damga vergisi ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir.
 4. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01900519