EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

 1. İdarenin Adı ve Adresi: Edremit Belediye Başkanlığı
  Soğanyemez Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı No:7/B
  EDREMİT/BALIKESİR
 2. İhalenin
 1. Yapılacağı Yer: Edremit Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu

b)….Tarih ve Saati:21.06.2023 Çarşamba günü saat :14:00

S.No

Mahallesi

Niteliği

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat (%3)

1

Güre Mahallesi

Arsa

818

2

4.788,83 m²

Turizm Tesis Alanı

30.400.000,00 TL.

912.000,00 TL.

2

Güre Mahallesi

Arsa

819

1

9.214,36 m²

Turizm Tesis Alanı

57.510,000,00 TL.

1.725.300,00 TL.

 1. Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait yukarıda belirlenen Güre Mahallesi 818 ada 2 parselde bulunan arsa niteliğinde imar durumu turizm tesis alanı olan 4.788,83 m² taşınmaz ile Güre Mahallesi 819 ada 1 parselde bulunan arsa niteliğimde İmar durumu turizm tesis alanı olan 9.214,36 m² taşınmazlar Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü’nün 15.06.2012 tarih 2012/2538 sayılı yazısı, Edremit İcra Dairesinin 28.11.2022 tarih 2022/7914 sayılı yazısı, Edremit İcra Müdürlüğünün 13.04.2023 tarih 2020/159 sayılı yazısı ve Edremit İcra Müdürlüğünün 20.04.2023 tarih 2023/1625 sayılı yazıları ile hacizlidir. Belediye Encümeni’nin 31.05.2023 tarih ve 400 sayılı kararı doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre ilanda belirtilen sıraya göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
 2. İhale dokümanı Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya 1.500,00.TL dosya bedeli ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını satın almak zorundadır.
 3. İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun da açıklanan biçimde hazırladıkları tekliflerini ihale tarihi 21.06.2023 Çarşamba günü saat :12:30 kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sunmak zorundadır. Bu saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.
 4. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar ve belgeler;

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

 1. Nüfus cüzdan fotokopisi (Gerçek kişiler için)
 2. Kanuni ikametgah belgesi (Gerçek kişiler için)
 3. Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Adres, telefon, fax ve elektronik posta adresi

bilgilerinin belirtilmesi )

 1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf Sanatkarlar Odası veya İlgili Meslek

Odası Belgesi;

d.1- Gerçek kişi olması halinde, varsa kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da

Esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin

içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

d.2- Tüzel Kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

e.1- Gerçek kişi olması halinde, Noter Tasdikli imza beyannamesi

e.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları , Üyeleri veya Kurucular

Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir

Ticaret Sicil Gazetesi , Bu bilgilerin bir ticaret gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

Göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

 1. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz
 2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya geçici teminat mektubu
 3. Edremit Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan belge
 4. Teklif mektubu
 5. Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ve Teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. İsteklinin dernek, oda , federasyon, konfederasyon, kooperratif veya vakıf olması halinde (g), (j), (f) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, Taşınmaz Mal satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

Selman Hasan ARSLAN

Belediye Başkanı

#ilangovtr BASIN NO: ILN01841463