ENDÜSTRİYEL MUTFAK MAKİNELERİ VE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Montaj ve Kurulum Dahil Endüstriyel Mutfak Makineleri ve Mal ve Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/336334

1-İdarenin

a) Adı : T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : ABDURRAHMANGAZİ MAHALLESİ KARİZMA SOKAK 2 SULTANBEYLİ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2165641300 - 2164986149

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Montaj ve Kurulum Dahil Endüstriyel Mutfak Makineleri ve Mal ve Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı :

52 (ELLİİKİ) Kalem Endüstriyel Mutfak Malzemeleri (Ocaklar, Taş Fırın, Çalışma Tezgahları, Plate Izgara, İstif Rafları, Taşıma Arabaları, Hamur Yoğurma Makinaları, Çöp Sıyırma Makinası vb. ürünler) satın alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sipariş Edilen Ürünler, İlçe Sınırları İçerisinde idarenin belirlediği adrese palette olacak şekilde Kontrol memuru nezaretinde indirilecek ve belediyenin belirlediği cihaz yerleşim planına göre montaj ve kurulumu gerçekleştirildikten sonra teslim edilmiş olacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi : Tüm ürünler montaj ve kurulum dahil sözleşme tarihinden itibaren 60 gün içerisinde teslim edilmiş kullanıma hazır hale getirilmiş olacaktır.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecek

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.04.2023 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sultanbeyli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Abdurrahmangazi Mahallesi Bosna Bulvarı No:5 Kat:4 (Toplantı Salonu) Sultanbeyli/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01812444