ERDEMLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İHALE İLANI

ERDEMLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
A)SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR:
S. NOMAHALLEMEVKİTAŞINMAZ NOADAPARSELCİNSİYÜZ ÖLÇÜMÜİMAR VE FİLİ DURUMUHAZİNE HİSSESİTAHMİNİ BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1Kumkuyu ÇanakçıTepecik330601255273991Arsa1876,001/1000 ölçkeli uygulama imar planında Konut Alanı olarak ayrılmıştır. Boş ve işgalsiz.Tam₺4.690.000,00₺1.407.000,0030.04.202409:10
2Kumkuyu Yemişkumu_3306013521617337Arsa2460,301/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı olarak ayrılmıştır. Boş ve işgalsiz.Tam₺14.762.000,00₺4.428.600,0030.04.202409:30
3Kargıcak-3306013522310462Arsa823,661/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı olarak ayrılmıştır.582,00 m²'lik kısmı fidanlık (ticari) olarak işgalli olup, geriye kalan kısmı mahalle yoludur.Tam₺4.942.000,00₺1.482.600,0030.04.202409:50
4KargıcakKaraçukur3306013522110401Arsa2394,851/1000 ölçekli uygulam aimar planında Konut Alanı olarak ayrılmıştır.Tamamı bahçe ve sulama havuzu olarak işgallidir.Tam₺14.370.000,00₺4.311.000,0030.04.202410:00
5KösbucağıKocayatak330601316042668Taşlık ve çalılık6818,50İmarsız-Boş ve İşgalsizTam₺4.705.000,00₺1.411.500,0030.04.202411:10
6ÇirişŞahar3306012565310655Tarla4088,63İmarsız-Taşınmazın 120,00 m²'si ev, geri kalan kısmı sera ve tarla olarak işgallidir.Tam₺4.616.000,00₺1.384.800,0030.04.202411:50
AÇIKLAMALAR
1Yukarıda A sütununda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici taminat bedelleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF USULÜ" usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Erdemli Hükümet Konağı giriş kat Milli Emlak Müdürü odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
2İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat makbuzu, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 s.D.İ.K.nun 27.mad.ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hak.Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması, daha önce ilgili banka şubesince teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerin de gösterildiği süresiz teminat mektubu,Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak T.C.Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz) Teminat mektubu ile ihaleye katılacak olan isteklilerin ihale gün/ saatinden önce Müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.
b) Gerçek kişilerin; nüfus cüzdan suretini, TC Kimlik numarasını, kanuni ikametgah belgesini, geçici teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
3İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Erdemli Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
4İstekliler, 2886 s.K.na göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.İhaleye katılmak isteyen isteklilerin Geçici Teminat bedelini, Merkez mah.Hükümet Konağı Erdemli Malmüdürlüğü Kat:3 Erdemli/Mersin adresinde bulunan Erdemli Malmüdürlüğü Veznesine yatırabileceklerdir.Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istediği taşınmazın mahalle, ada, parsel numarasının da belirtilmesi önem arz edecektir.
54706 s.Kanunun 7.maddesi gereğince, Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler; vergi, resim,harçtan ve KDV'den müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
6Satılacak taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır.Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre taksitle de ödenebilir.Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir.
7Geçici teminat bedellerinin Erdemli Malmüdürlüğü veznesine veya Ziraat Bankasında Erdemli Şubesi nezdinde bulunan TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı TR640001000490000010005487 İban nolu hesaba (Mah.,ada parsel numarası ile ihaleye katılacak kişinin TC.kimlik numarası belirtilmek suretiyle) yatırılması gerekmekte olup, banka hesabına ödenen geçici teminat bedellerinin, ihale saatinden önce ilgili saymanlıktan onaylı muhasebe işlem fişine çevrildiğine dair makbuzun ibrazı zorunludur.
8Satış ihalesi yapılacak taşınmazlardan,satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde bir) oranında, 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde beş) oranında; 10 Milyon TL’yı aşan kısmı için %0,25 (Onbinde Yirmibeş) oranında, Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.
9Her taşınmaz satış ihalelesinde ihaleye katılacak isteklilerin fazla olması durumunda ihalenin yeri ile ihalelerin başlama ve bitiş saatleri değişebilir.
10Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11İhale ilanı "www.milliemlak.gov.tr" ve "mersin.csb.gov.tr" adresinde görülebilir.
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02018856