GEMLİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N D I R

Dosya No : 2022/320 Esas

Bursa İli - Gemlik İlçesi - Küçükkumla Mahallesi H22-A-03-D-1-C paftada ekli krokide A harfi ile gösterilen 1.004,28 m²'lik dava konusu taşınmazın, Harita ve Fen Bilirkişisi Hikmet KILIÇ'ın 17/05/2022 tarihli krokili raporunda “A” harfiyle gösterilen 937,71 m² miktarındaki taşınmaz için davacı Özcan ŞEKER tarafından tapusuz taşınmazın tescili talep edildiğinden; dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/320 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi halde davacı Özcan ŞEKER adına tapuya tescil kararı verileceği ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01946718