İSLAHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2016/608 Esas
KARAR NO : 2018/116

Mirasçı 47341043006 T.C kimlik nolu Cengiz Uygun
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile mirasçı 47341043006 T.C kimlik nolu Cengiz Uygun aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Davanın KABULÜ ile,
Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, KerkütMah.703 (İf: 52)parsel nolu taşınmazda 1.567,67 m2'lik alan üzerindeki mevcut tapunun iptali iledavacı Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü lehine TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE ve yol olarak TERKİNİNE,
3- Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedeli olan 54.797,00 TL'nin kamulaştırma bedeli olarak TESPİTİNE, kamulaştırma bedeline, 6459 sayılı yasa uyarınca 6459 sayılı yasa uyarınca dava tarihi olan 19/10/2016tarihinden dört ay sonrası olan 20/02/2017 tarihinden karar tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına, bankaya depo edilen kamulaştırma bedelinin hükmün kesinleşmesi beklenmeksizin davalılara hisseleri oranında derhal ödenmesi için ilgili bankaya müzekkere yazılmasına,
4-Tapu kaydında varsa, ipotek ve hacizlerin kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,
5-Bilirkişi Baki Anbarcıoğlunun 07/06/2017 tarihli rapor ve krokisinin kararın eki sayılmasına,
6- Davacı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,
7-Av.As.Üc.Tarifesi uyarınca 2.180,00TL maktu vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacı idareye verilmesine,
8-Karar kesinleştiğinde taraflarca yatırılan gider avansından kalanın yatıran tarafa iadesine,
Dair tescil yönünden kesin bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesine istinaf yasa yolu açık olmak üzeredavacı vekilininyokluğunda , davalının yüzüne karşı açıkça okunup anlatıldı. 06/03/2018
Mahkememiz iş bu dosyası davacı tarafça istinaf edilmekle, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
1. Dava konusu olayda özetle; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10'uncu maddesi uyarınca idaremizce kamulaştırılmasına karar verilen dava konusu taşınmazın bedelinin tespiti ile davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve idaremiz adına tescili talep edilmiştir. Keşif icrası ve bilirkişi incelemesi gerçekleştirilmiş, dosyamıza ikmal eden rapor hükme esas alınmış ve davamızın kabulüne dair karar verilmiştir.
2. Bilirkişi heyeti davalı taşınmazın m2 birim fiyatını bulmak için taşınmazı tarım arazisi olarak kabul etmiş ve Net Gelir yöntemini esas almış olması idaremizce uygun bulunmuştur. Ancak heyet davalı taşınmazın bedelini yüksek belirlemek için taşınmazı hem kapama meyve bahçesi, hem de münavebeli tarım yapılan bir tarım arazisi olarak değerlendirmesi yüksek yargı kararlarına göre’ de mümkün değildir. Heyet davalı taşınmazın bedelini belirlemek için söz konusu parseli kapama bağ olarak kabul etmeli net gelir yöntemi ile bir bedel tespit etmelidir.
Ayrıca bilirkişi heyetinin net gelir yöntemi ile bulmuş olduğu bedel üzerinden %100 objektif değer artışı verilmesi kesinlikle doğru değildir. Çünkü objektif değer artışına sebep olarak gösterdikleri nedenler zaten kapitalizasyon faiz oranının hesabında dikkate alınan hususlar olduğundan ayrıca objektif değer artışı uygulanması doğru bulunmamıştır. Böyle bir değerlendirme yapılırsa mükerrer değer artışına sebep olacaktır.
3) Sonuç olarak; Bilirkişilerin emsal seçimine ilişkin değerlendirmeleri yanlış olup dava konusu parsele piyasa rayicinin çok üzerinde değer takdir edilmiştir. Yerel Mahkemenin temyize konu kararı usul, yasa ve Yargıtay İçtihatlarına aykırı olup hükme esas alınan bilirkişi raporu Kamulaştırma Yasasının 11. Maddesinde belirtilen esaslara uyulmadan hazırlanmıştır. Bu nedenle bedel yüksek takdir edilmiştir.
SONUÇ VE TALEP :
Açıkladığımız ve konusu itibari ile kamu düzeninden olan işbu dava dosyamızdaSayın Makamınızca re'sen değerlendirilecek diğer nedenlerle, anılan mahkeme kararının talebimiz doğrultusunda düzeltilmesini ve aleyhimize olan kısımlar yönünden kaldırılmasınıtalep eder, gereğini arz ederim. 24.05.2018 Av. Alp ASLAN
Karayolları Genel Müdürlüğü vekili
Mirasçı 47341043006 T.C kimlik nolu Cengiz Uygun'a teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/04/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02040694