İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/5 Esas
KARAR NO : 2022/511

DAVALI :AYHAN BERMEK ( TC. Kimlik N. 50584202376) Göçbeyli Mah. Ödül Sk. No:71/28 İç
Kapı No:1 . Pendik/ İSTANBUL
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizin iş bu dava dosyasında tüm tebliğ işlemlerinin davalı Ayhan Bermek'e ilanen yapıldığı ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;
1-Mahkememizin yetkisizliğine, Bodrum Asliye Hukuk Mahkemelerinin yetkili olduğuna,
2-İhtiyati haciz kararına yapılan itirazın reddine,
3-Karar kesinleştiğinde ve yasal süre içinde talep halinde dosyanın yetkili Bodrum Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine,
4-6100 sayılı yasanın 20.Md. uyarınca, süresi içinde Kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştiği tarihten; Kanun yoluna başvurulması durumunda başvurunun reddi kararının tebliğinden itibaren2 haftalık süre içinde taraflarca karar veren Mahkemeye başvurularak dosyanın yetkili Mahkemeye gönderilmesinin talep edilmemesi halinde dosyanın resen ele alınarak açılmamış sayılmasına karar verilmesine,
5-HMK'nın 331/2 maddesi uyarınca harç, vekalet ücreti ve yargılama giderleri hakkında karar verilmesine yer olmadığına,
Dair hazır olan taraf vekillerinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 18/11/2022
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

11/12/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01958253