İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/154 Esas
KARAR NO : 2024/131

Davacı ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan Tazminat (Manevi Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davalılardan Tuncer Çetinkaya adına gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin tebliğ yapılamadığı adresine de ulaşılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
Mahkememizin 26/03/2024 tarihli kararı ile "1-Davanın reddine, 2-Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 247,70-TL eksik harcın davacıdan alınarak hazineye irad kaydına, 3-Davalı Ahmet Erkan Yiğitsözlü kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T (Madde-13 İkinci Kısım İkinci Bölüm) göre hesaplanan 17.900,00-TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Ahmet Erkan Yiğitsözlü'ye verilmesine, 4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, 5-Davacı tarafından yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmının, karar kesinleştiğinde, HMK nun 333. maddesi gereğince davacıya iadesine, Dair,HMK'nun 345 maddesi gereğince, kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal sürede, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen gerekçeli kararın ve davacı vekili tarafından verilen 03/05/2024 tarihli dilekçe ile mahkeme kararının istinaf edildiğine dair istinaf dilekçesinin davalı Tuncer ÇETİNKAYA'ya tebliğ yerine kaim olmak üzere T.K.nun 28.maddesi gereğince İLANEN tebliğ olunur.

23/05/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02051330