İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Metro İstanbul San. ve Tic. A.Ş. mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan "M6, M7 ve M9 metro hatlarında çalışan araçlar ile T5 tramvay hattında çalışan araçların içerisinde yer alan toplam 1.748 adet ekrana dijital bilgi platformu kurulması ve işletmeye verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No

: 2172

2) İşin Konusu/Nevi/Miktarı

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Metro İstanbul San. ve Tic. A.Ş. mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan "M6 (Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü), M7 (Mecidiyeköy-Mahmutbey) ve M9 (Olimpiyat-Ataköy) metro hatlarında çalışan araçlar ile T5 (Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı) tramvay hattında çalışan araçların içerisinde yer alan, mahal, adet vs. bilgileri şartname eki listede belirtilen toplam 1.748 adet ekrana dijital bilgi platformu kurulması ve 2 (iki) yıl süreyle işletmeye verilmesi işi.

3) Muhammen Bedel

: 10.000.000.-TL + KDV/2 YIL

4) Geçici Teminat

: 300.000.-TL

5) İşletme Süresi

: 2 Yıl

6) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati

: 27 Mayıs 2024 Saat: 14:00

7) İhale Tarihi ve Saati

: 29 Mayıs 2024 Saat: 10.00 Son teklif verme tarih ve saati: 29 Mayıs 2024 Saat:10.00

8) İhalenin Yapılacağı Yer:

: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/Fatih/İstanbul

9) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer

: Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy - İstanbul

10) İhale Usulü

: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

11) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer

: İhale Şartnamesi 20.000.-TL bedelle Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul adresinden satın alınabilir yada aynı adreste ücretsiz görülebilir..
Tel: 0212 449 92 73 Fax: 0212 455 43 93

12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

12.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,

12.1.2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (adres beyanı)

12.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

a. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline

kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.1.3.a.) ve (12.1.3.b.)’deki

esaslara göre temin edecekleri belgeler,

12.1.4. İmza Sirküleri.

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (12.1.4.a.) ve (12.1.4.b.)

fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

12.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

12.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;

a) İstekliler aşağıdaki iş kollarının tamamında ihale ilan tarihinden önce en az 3 (üç) yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış belgeler sunacaklardır.

1) Medya hizmetleri,

2) Reklam, tanıtım ve dijital yayıncılık hizmetleri

3) Yolcu hizmetlerinde reklam ve tanıtım hizmetleri,

4) Kent mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri,

Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir.

b) İstekliler sermayelerinin en az 2.000.000.-TL (İki Milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.

c) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde toplam 8.000.000.-TL (Sekiz Milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yada vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.

d) İsteklilerin İhale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde yukarıda istenen faaliyet alanlarından herhangi birinde toplam 8.000.000 TL (Sekiz Milyon Türk Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak girişim olması halinde pilot ortağın istenen ve diğer ortakların iş deneyiminin her halükarda ayrı ayrı sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir.

12.1.7. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

12.1.8. Ortak girişim beyannamesi.

İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

12.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

12.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

12.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti,

12.2.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı),

12.2.5. Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),

12.2.6. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.2.6.a.) ve (12.2.6.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

12.2.7. İmza Sirküleri.

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (12.2.7.a.) ve (12.2.7.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

12.2.8. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

12.2.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

13) Yurt dışındaki faaliyet belgelerinin tevsikine ilişkin hususlar ile başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemlerine ilişkin hususlar şartnamede belirtilmiştir.

14) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

15) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

16) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul adresine, 27 Mayıs 2024 saat: 14.00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.

17) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır

18) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 29 Mayıs 2024 saat: 10.00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

19) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 28 Mayıs 2024 Saat: 15.00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

20) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

21) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr BASIN NO: ILN02030636