İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

‘’Organizasyon Hizmetlerinin İşletilmeye Verilmesi’’ İşinin İhalesi Yapılacaktır

1) Encümen Kayıt No

: 2311

2) İşin Konusu

:Belediyemizin 5 adet tesisindeki Organizasyon Hizmetlerinin İşletilmeye verilmesi işi

Organizasyon Hizmetleri

İlçesi

Bakırköy (Florya)

Avcılar (Deniz Köşk)

Beykoz (Koru)

Güngören

Bakırköy (Çırpıcı)

Mevkii-Cadde, Sok-No.

Florya İtfaiye Arkası Çiros Halk Plajı Yanı

Florya/Bakırköy İSTANBUL

Avcılar Sahil Denizköşkler Mevkii Avcılar/İSTANBUL

Gümüşsuyu Mah. Kemerüstü Sok. Beykoz/İSTANBUL

Gençosman Mah. Doğanbey Cad. Akyıldız Sk. No:94 Güngören/İSTANBUL

Osmaniye Mah. Çırpıcı Şehir Parkı İçi
Bakırköy/İSTANBUL

Pafta No

G21B02D4B

G21A05C2A

F22D12B3B

F21C23A38

F21C23C

Ada No:

1030

-

377

2

192

Parsel No

111

-

31

8097

3

Organizasyon Alanı

4.950 m²

1.231 m²

711 m²

800 m²

800 m²

Yer Tahsisi

141 m²

55 m²

80 m²

25 m²

6 m²

3) Organizasyon ve Yer Tahsis Alanı m² (Toplam)

: Organizasyon Alanı 8.492 m² + Yer Tahsisi 307 m²

4) Muhammen Bedel

: 7.120.862,40 TL + KDV/YIL (21.362.587,20 TL + KDV/3 YIL)

5) Geçici Teminat

: 640.877,62 TL (3 Yıllık Muhammen bedelin %3)

6) Kiraya verme süresi

: 3 Yıl

7) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati

: 11 Haziran 2024 Saat: 12.00

8) İhale Tarihi ve Saati

: 12 Haziran 2024 Saat: 10.00 Son teklif verme tarih ve saati: 12 Haziran 2024 Saat:10.00

9) İhalenin Yapılacağı Yer:

: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane-Fatih/İstanbul

10) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşletmeler Şube Müdürlüğü, Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulv. No:138 Eyüpsultan/İSTANBUL

11) İhale Usulü

: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

12) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer

: İhale Şartnamesi 500.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşletmeler Şube Müdürlüğü, Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulv. No:138 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinden satın alınacaktır.
Tel: 0212 600 95 00 Fax: 0212 600 95 87

13) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

13.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,

13.1.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (13.1.2.a.) ve (13.1.2.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

13.1.3. İmza Sirküleri.

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (13.1.3.a.) ve (13.1.3.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

13.1.4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

13.1.5. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;

a) İstekliler sermayelerinin en az 60.000.000.-TL (Altmış Milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.

b) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yada vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.

13.1.6. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

13.1.7. Ortak girişim beyannamesi

İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

13.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

13.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

13.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı,

13.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti,

13.2.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı)

13.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (13.2.5.a.) ve (13.2.5.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

13.2.6. İmza Sirküleri.

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 13.2.6.a.) ve (13.2.6.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

13.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

13.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

14) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

15) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

16) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşletmeler Şube Müdürlüğü, Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulv. No:138 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine, 11 Haziran 2024 saat: 12.00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.

18) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır

19) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 12 Haziran 2024 saat:10.00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

20) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 11 Haziran 2024 Saat:16.00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

21) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

22) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02040451