İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İÇME SUYU ARTIMA TESİSLERİ İÇİN HIRDAVAT MALZEMELERİ TEMİNİ

İçme Suyu Artıma Tesisleri İçin Hırdavat Malzemeleri Temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/238243

1-İdarenin

a) Adı: İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 0 (212) 301 11 25 - 0 (212) 321 77 19

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: İçme Suyu Artıma Tesisleri İçin Hırdavat Malzemeleri Temini

b) Niteliği, türü ve miktarı: 186 Kalemden Oluşan Muhtelif Hırdavat Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Su Arıtma Dairesi Başkanlığına Bağlı İkitelli, Taşoluk, Büyükçekmece, Kağıthane, Ömerli ve Cumhuriyet Arıtma Tesisleri

ç) Süresi/teslim tarihi: -İşe başlama tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günü içerisinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Su Arıtma Dairesi Başkanlığına bağlı İkitelli, Taşoluk, Büyükçekmece, Kağıthane, Ömerli ve Cumhuriyet Arıtma Tesislerine sözleşme konusu malzemeler teslim edilecektir. -Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimidir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 25.03.2024 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01992612