KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2024/358 Esas

Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Çakırcaali mahallesi 115 ada 248 parsel,168 ada 78 ve 370 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarakKarayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Ergün Bayram vd.'e karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacakdavalarda husumetin davacıKarayolları Genel Müdürlüğü'a yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02036535