KENT MOBİLYALARI, FİTNESS ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

İSTON İSTANBUL BETON ELEMANL. VE HAZIR BETON FAB. SAN. VE TİC. A.Ş.

2024 YILI İSTANBUL GENELİ YEŞİL ALANLARI İÇİN KENT MOBİLYALARI, FİTNESS ALETLERİNİN TEMİNİ MAL ALIM İŞİ KAPSAMINDA MUHTELİF BARİYER ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/692761

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTON İSTANBUL BETON ELEMANL. VE HAZIR BETON FAB. SAN. VE TİC. A.Ş.

b) Adresi

:

ORUÇ REİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT SİTESİ NO:108 İSTANBUL TİCARET SARAYI K.6 ESENLER/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2125378200 - 2125378207

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 YILI İSTANBUL GENELİ YEŞİL ALANLARI İÇİN KENT MOBİLYALARI, FİTNESS ALETLERİNİN TEMİNİ MAL ALIM İŞİ KAPSAMINDA MUHTELİF BARİYER ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

7 KALEM MUHTELİF BARİYER ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İdarenin Belirleyeceği İstanbul Geneli Yeşil Alanlar

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden itibaren yapılacak işe başlama talimatının Yükleniciye tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/işe başlanacak, sözleşme süresi içinde mal teslimatı bitirilecektir. Malların tamamının teslim süresi işin başlamasını müteakip 30 takvim günüdür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yeşil Alan Ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü ile yapılan sözleşmenin bir parçası olan bu işin süresi, ana işin süresini aşamaz. Malzemenin teslim ve montajına ilişkin hususlarda teknik şartname esas alınır. Yüklenici bunu peşinen kabul eder.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.07.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş. Oruç Reis Mah. Vadi Cad.No:108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

BARİYER SİSTEMLERİ ÜRETİMİ ve SATIŞI İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02048363