KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE EKİPMANLARI İLE ERİŞEBİLİRLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL SPOR ETKİNLİKLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.

2024 YILI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE EKİPMANLARI İLE ERİŞEBİLİRLİK MALZEMELERİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/229787

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL SPOR ETKİNLİKLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.

b) Adresi

:

Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 34080 Karagümrük Fatih/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

(0212) 453 30 00 - (0212) 621 38 48

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 YILI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE EKİPMANLARI İLE ERİŞEBİLİRLİK MALZEMELERİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Toplam 2 kısım ve muhtelif 46 kalemden oluşan kişisel koyucu donanım ve ekipmanları ile erişebilirlik malzemeleri alımı işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İhale konusu mallar, İdarenin Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih - İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binası Stok Takip Şefliği ile İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği Depolarına teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Teslim Tarihi: Sözleşmeye müteakip (izleyen), en geç 30 (Otuz) Takvim Günüdür. Teknik Şartnamelerin "MALZEMELERİN TESLİM ŞARTLARI VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR" ile "GENEL ŞARTLAR" başlıklı maddelerine istinaden; Yüklenici, sözleşme konusu malzemeleri, sözleşmenin süresi içerisinde nakliyesi kendisine ait olmak üzere, nakliye ve boşaltma için yeterli sayıda kişi ile düzgün ve sağlam bir şekilde, irsaliyesi, faturası, malların (varsa) sertifikası, belgesi, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları, resimleri ve benzeri tanıtım materyalleri ile birlikte, Teknik Şartnameye uygun, her türlü malzeme ve imalat hatalarından arınmış ve hasarsız olarak, teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonu / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih - İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01990754