MSÜ REKTÖRLÜĞÜ BİNA VE TESİSLERİN PERİYODİK BAKIM VE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE MAL VE MALZEME ALIMI

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

MSÜ REKTÖRLÜĞÜ BİNA VE TESİSLERİN PERİYODİK BAKIM VE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE MAL VE MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/378668

1-İdarenin

a) Adı

:

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

b) Adresi

:

KONAKLAR MAHALLESİ ORG.İZZETTİN AKSALUR CAD. 1 34330 YENİLEVENT BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2123980100 - 2123980125

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

MSÜ REKTÖRLÜĞÜ BİNA VE TESİSLERİN PERİYODİK BAKIM VE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE MAL VE MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

ELEKTRİK, SIHHİ TESİSAT, BOYA, İNŞAAT, KAYNAK, PVC MALZEMELERİNDEN OLUŞAN 6 (ALTI) KISIM 135 (YÜZOTUZBEŞ) KALEM MAL VE MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YERLEŞKESİ SAYMANLIK DEPOSU 4.LEVENT / BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı günden sonraki 30 iş günü içinde mal ve malzemeler tamamını defaten MSÜ Rektörlüğü Mal Saymanlığına teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASIYLA BİRLİKTE İŞE BAŞLANACAKTIR

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.04.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

MSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 4.LEVENT/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01813963