MUŞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2021/491 KARAR NO : 2023/606 DAVALI : BURHAN ÇEVİK -60376232672 Davacı Nusret Gündoğmuş vekili tarafından 21/06/2021 tarihinde aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; "HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;
1-Davanın KABULÜ ile; Muş İli, Hasköy İlçesi, Umurca Köyü, eski 241 parsel, yeni 159 ada 1 parsel sayılı taşınmazda davacı Nusret Gündoğmuş ile davalılar Burhan Çevik ve İrfan Çevik'in(Tapuda 71282931 elbirliği numarası ile kayıtlı) ELBİRLİĞİ HALİNDEKİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE, Buna göre;
61/34090 payın İRFAN ÇEVİK:ÖMER oğlu (TCKN:60379232518) adına,
61/34090 payın BURHAN ÇEVİK:ÖMER oğlu (TCKN:60376232672) adına,
33968/34090 payın NUSRET GÜNDOĞMUŞ:YUSUF oğlu (TCKN:49684511952) adına tapuya kayıt ve tesciline;
2-Alınması gereken 179,90 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 59,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 120,60 TL harcın taraflardan hisseleri oranında tahsili ile Hazine’ye irat kaydına,
3-Davacı tarafından yapılan başvurma harcı, peşin harç, müzekkere ve tebligat gideri, ilanen tebligat gideri, bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 11.132,50 TL yargılama giderinin hisseleri oranında davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,
4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 8.900,00 TL maktu vekalet ücretinin hisseleri oranında davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,...
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak suretiyle Van Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.15/06/2023" karar verilmiş olup tebliğin ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

19.03.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02028372