ÖDEMİŞ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO: 2020/500

Mahkememizin 2020/500 esas sayılı dosyasında davalı Fitnat'ın açık kimlik bilgileri ve adresi tespit edilememiş olduğu için mahkememizce gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizin 14/12/2022 tarihli 2020/500 esas 2022/854 karar nolu kararında özetle; İstinaf Mahkemesi kararı doğrultusunda davalının kimlik bilgilerinin araştırıldığı; davalının açık kimlik bilgilerinin tespit edilemediği; Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 2015/21305 esas 2016/9505 karar nolu kararına göre Türk Medeni Kanununun 713/2.maddesinde yer alan "maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan" hukuki sebebine dayalı kazanımın koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirildiği; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığının cevap yazısına göre dava konusu taşınmazın 1/3 hissesinin Raşid Ağanın vefatı üzerine kerimesi Fitnat Hanıma ait olduğunun anlaşıldığı, bu cevap yazısına göre ve belirtilen Yargıtay kararına göre "maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan" hukuki sebebine dayalı kazanım şartlarının gerçekleşmediği gerekçeleriyle davalı Fitnat ile dahili davalı Maliye Hazinesi aleyhine açılan davaların reddine, İstinaf Mahkemesi kararı doğrultusunda dahili davalı Ödemiş Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Davacı vekilinin mahkememizin işbu kararına karşı yapmış olduğu istinaf başvuru dilekçesinde özetle; davalı Fitnat'ın kimlik ve adres bilgilerine toplanan delillerle ulaşılamamış olmakla malikin kim olduğunun anlaşılamamış olduğunun kabulünün gerekli olduğu, dava konusu taşınmazın malikinin Raşit Ağa olduğu, daha sonra kızı davalı Fitnat ve oğlu Hacı Mümtaz Efendi'ye geçtiği, Hacı Mümtaz Efendi'nin 2/3 hissesinin Fahrettin Akşar'a ve daha sonra davacıya geçtiği, bu hususların dosya kapsamından anlaşıldığı, ancak dosya içerisinde mevcut kayıtların eksik olduğu, Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılarak ilk tapu kaydından dava konusu taşınmazın Fahrettin Akşar'a geçişine kadar olan tapu kayıtlarının ve akit tablolarının dosyaya celp edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Mahkememiz kararına karşı iki haftalık süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiniz, davacı vekilinin istinaf dilekçesine karşı iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01886146