PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Pamukkale Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması İşinin Lisanslı Firmalarca Yapılması İhalesi aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatte İncilipınar Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı, No: 234 adresinde bulunan Pamukkale İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

S. No

İhalenin Konusu

İşin Niteliği

Muhammen Bedeli KDV Hariç (TL)

İhale Süresi

Geçici Teminat %3 (TL)

Şartname Bedeli (TL)

İhale Tarihi ve Saati

1

Tekstil Atıkları Toplama İhalesi

Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması İşinin Lisanslı Firmalarca Yapılması İhalesi

3.300.000,00 TL

36 Ay

99.000,00 TL

500 TL

26.06.2024 Saat 10:00

İdarenin:

a. İhale, 26 Haziran 2024 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00 da Pamukkale Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

b. Adresi: İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı No: 234 20020 Pamukkale/ DENİZLİ

c. Telefon ve Faks: 0 (258) 296 96 96 ( Dahili 3101-3102 ) ve 0 (258) 211 73 00

d. Elektronik Posta Adresi: [email protected]

e. İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde Pamukkale Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden temin edilebilir.

f. İhale Dokümanının Satın Alınabileceği Adres: Pamukkale Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

​​​​

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır ve aşağıda belirtilen belge ve evrakları getirmesi gerekmektedir.

 1. Kanuni ikametgâhı olması,
 2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,
 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
 4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Tehlikesiz Atıkları Toplama ve Ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi
 5. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 6. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz,
 7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge/makbuz,
 8. 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname
 9. Gerçek kişiler için imza sirküleri (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,
 10. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,
 11. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 12. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
 13. Pamukkale Belediyesine, Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler. İhale tarihinde herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 14. İhaleye katılacakların Pamukkale Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
 15. Sözleşme öncesi ( ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.
 16. İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.
 17. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 18. İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır.
 19. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine göre Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 1. İhale ile ilgili tüm belgeler ihaleye katılacak kişilerce, ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonuna verilir. Bu saate kadar ilgili belgeleri veremeyenler ihaleye katılamazlar. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr BASIN NO: ILN02036497