S.S. İSTANBUL HİLTON OTELİ İŞÇİLERİ YAPI KOOPERATİFİ’NİN 2023 YILINA AİT 30.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİ

S.S. İstanbul Hilton Oteli İşçileri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu, Şule AKSU başkanlığında 25/05/2024 günü saat 18:00’de Ortaklar Caddesi, Fulya Mahallesi, Akıncı Bayırı Sokak, Güneş Apt. No: 31 Daire: 8 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul adresindeki kooperatif merkezinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almışlar- dır.

1- Kooperatifimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda belirlenen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 30/06/2024 Pazar günü, Saat: 16:00’da HİLTON İSTAN- BUL BOSPHORUS, Cumhuriyet Caddesi, Harbiye/İstanbul adresinde yapılmasına,
2- Çoğunluk sağlanamaması durumunda toplantının aynı gündemle 07/07/2024 Pazar günü Saat 16:00 da aynı adres- te yapılmasına,
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu ile mali tablolar, genel kurul toplantısından önce Kooperatifimizin merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmasına,
4- Toplantıda temsilci bulundurulmasını sağlamak amacı ile T.C. İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü nezdinde müracaatta bulunulmasına,
5- Genel Kurul Toplantısına; üyelerimizin asaleten veya aşağı- da örneği çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama.
2- Divan Heyeti’nin seçimi ve saygı duruşu.
3- Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin
verilmesi.
4- 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması. 5- 2023 Yılı Bilanço, gelir-gider farkı hesaplarının okunması. 6- 2023 Yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması.
7- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu
Raporunun, Bilanço ve gelir-gider farkı hesaplarının ayrı
ayrı müzakeresi ve genel kurulun kabulüne sunulması. 8- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı genel
kurul ibrasına sunulması.
9- T.C. İstanbul 18.Asliye Ticaret Mahkemesi 22.01.2017 tarih
2018/824 Karar No. İle ŞADAN URULU tarafından açılan “Kooperatif Üyeliğinin Tespiti” davasının mahkeme kararı gereği ortak olarak kabul edilmesinin genel kurulun onayına sunulması.
10- Kentsel Dönüşüm kapsamında Kooperatifin taraf olduğu sözleşme ve sözleşme şartlarının okunması, icazet alınması, bu konuda Kooperatifin taraf olduğu dava neticelerinin üyeler ile paylaşılması, sürecin devamı yönünde yasal ve idari işlemler için Yönetim Kurulunun ihtiyacı olacak yetkilerin verilmesi,
11- Kentsel dönüşüm projesi kapsamında emsal artışı sonrasında kooperatif ortaklarına düşen inşaat metrekarelerinin ve projenin genel kurulun onayına sunulması.
12- Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yeni projede bir ortağa bir daire üretilemediğinden ortakların birbirleriyle
veya konutlarıyla birleşmesi hususlarının karara bağlanması ve bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
13- 2024 yılı bütçesinin görüşülmesi, yeni dönemde toplanacak aidatların tespiti, alınacak gecikme zammının belirlenmesi, müzakeresi ve genel kurul onayına sunulması.
14- Dilekler ve temenniler. 15- Kapanış.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02046683