SAKARYA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN;

Esas No : 2022/728
Karar No : 2023/671

GAZETE İLANI METNİ

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan ÖMER SEVME aleyhine mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılamasında 07/11/2023 tarih ve 2022/728 Esas 2023/671 Karar sayılı ilamı ile;
Sanık Ömer SEVME'ninKullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 5237 sayılı TCK.nın 191/1,53/1-a, 53/1-c, 53/1-d, 53/1-e, 53/2, 53/3 maddeleri uyarınca 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29.maddeleri gereğince karar özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal sürenin içerisinde İSTİNAF kanun yoluna müracaat edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 22/12/2023

1/1

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://vatandas.uyap.gov.tr

#ilangovtr BASIN NO: ILN01957254