T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞ DUYURUSU

Davacı ASAT vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyada davalı sütununda isimi belirtilen kişi hakkında açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen ara kararı uyarınca;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı ASAT vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilon ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, 2942 Sayılı Kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 8. ve 10. maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45. Maddesi uyarınca ASAT adına tescili talep edilmiş olup;

2- a) Antalya İli, Alanya İlçesi, Çakallar Mahallesi, Kırıkpıynarında kain aşağıda tabloda verilen taşınmazın ASAT tarafından kamulaştırılacağı,
b) 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,
c) Açılacak davalarda husumetin ASAT 'a yöneltileceği,
d) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın ASAT adına tescil edileceği;
e) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Vakıflar Bankası Alanya Şubesine yatırılacağı; f) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3-a) Duruşma gününün 09/11/2023 günü saat 10:45'de olacağı; b) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun değişik 10. maddesi gereğince davalıya davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.

Dosya NoDavalı Adı SoyadıİlçeMah/köyAdaParselVasfıHisse Oranı
2023/302AYFER UĞURLUOĞLU
MEHMET UĞURLUOĞLU
MUSTAFA UĞURLUOĞLU
ALANYAÇAKALLAR1114TARLA3.804 m²1/6 (oran)
Taşınmazın tamamı=7.608 m2

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/302 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

27/07/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01883284