T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ve kira bedeli artırımı yapılması suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.

2-Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri tablodadır.

S. No

Taş. M²’si

İhaleye Konu Taşınmazın Adresi

Kira Süresi (Yıl)

Yıllık Kira Bedeli ₺

Toplam Kira Bedeli ₺

Geçici Teminat ₺

Cayma Tazminatı ₺

İhale Saati

1

14306

Saray Mahallesi Atatürk Caddesi Damlataş Eğlence Merkesi

1

10.660.000-

10.660.000-+KDV

319.800-

1.066.000-

12:10

3-İhale 29/02/2024 tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

4-İHALEYE GİREBİLMEŞARTLARI

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aşağıdaki şartlar aranır.

4.1-Gerçek Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı suretini, b) İkametgah ilmühaberini, c)Geçici ve ek teminatı d) sabıka kaydını e) İstekli adına vekaleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekaletnamesi f) İmza sirküsü g)Oda Kaydı h)Vergi kaydı ı)Alanya Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı i)Vergi ve SGK borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış resmi belge.

4.2-Tüzel Kişilerden: a)Yetki Belgesini b) Tebligat için Adres Beyanı (telefon. Faks ve elektronik posta adresi) c) Şirket Yetkilisinin Nüfus cüzdanı suretlerini d) İstekli adına vekaleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekaletnamesini e) Geçici ve ek teminatı f) Ticaret Sicil gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak) tasdikli olarak g) Yetkilininİmza sirküsü h) Şirket yetkilisin Sabıka Kaydını ı)Oda Kaydı i)Vergi kaydı j)Alanya Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı k)Vergi ve SGK borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış resmi belge.

4.3- Ortak girişim olması halin de ortak girişimi oluşturacak gerçek veya. Tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.

4.4- Derneklerden Ticaret Sicil Gazetesi ve Oda Kaydı istenmez

5-Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.

6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7- İhaleye girecekler Geçici Teminatı ve Cayma Tazminatını yatırıp istenen şartnamede ve yukarıda belirtilen evrakları 28.02.2024 günü Saat: 16:00' ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 1.000,00.₺ -(KDV dâhil)’dir.

8-İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr BASIN NO: ILN01981331