T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2024/11 TEREKE

Tokat ili, Zile ilçesi, Şeyhkolu Mah. Cilt no 18,Hane No: 137, nüfusuna kayıtlı bulunan Dursun ve Ayişe'den olma KERİM ÇELEBİOĞLU TC: 49774528310 kimlik numaralı 01/04/1942 doğumlu olup,28/06/2018 tarihinde vefat eden müteveffa KERİM ÇELEBİOĞLU' nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden, terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi talep etmiştir. Bu itibarla TMK'nun 620, 621 ve 634 maddeleri gereğince terekesinin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,
Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, murisin alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK' nun 629. maddesi uyarınca ilan olunur.2

#ilangovtr BASIN NO: ILN01991501