T.C. ANKARA 28. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/448 Esas

DAVALI : BURÇİN GÜL - 16648504688TC kimlik Numaralı,
Davacı tarafından aleyhinize açılan İcra Takibinin İptali davasına ilişkin; Davacı vekili, Antalya 8. Aile Mahkemesi 2021/133 E., 2021/378 K. Sayılı ilamı dayanak alınarak başlatılan Antalya Genel İcra Dairesi'nin 2021/41499 Sayılı icra takibinin iptalini talep etmiştir.
Davalı Burçin GÜL'e tebligat yapılamadığından ve tüm araştırmalara rağmen ikametgahı, meskeni ve işyeri de tespit edilemediğinden, dava dilekçesi ve ekleri ile tahkikat duruşma günü olan 18/07/2024 tarih 09:55'te duruşma salonunda olması gerektiğinin Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup,
Belirtilen gün ve saatte sulh için gerekli hazırlığı yaparak ön inceleme duruşmasına gelmeniz, gelmediğiniz takdirde yargılamaya devam edilebileceği, hüküm verilebileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona ermesiyle sözlü yargılamaya geçileceği, duruşmanın ertelendiğinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin sürede dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.
Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliğ edilmiş sayılacağı, Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02051248