T.C. ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2022/121 Tereke

Mahkememizin 2022/121 Tereke sayılı dosyasından yürütülmekte olan terekenin Resmi Tasfiyesi davası kapsamında, 19/07/2021 tarihinde vefat eden, Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Çukurçayır Mah/Köyü, Cilt No: 5, Ali Sıra No: 50, BSN: 24 sırada nüfusa kayıtlı, Ali ve Zehra oğlu/kızı, 28/02/1968 doğumlu, 50203365802 T.C. Kimlik numaralı, müteveffa Ali İmran Kaplan'ın yakın yasal mirasçılarının mirası reddettiklerinden murisin terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir. Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri ve Tüzük 41. maddesi gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların(kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içerisinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK 629. maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01971855