T.C. AYANCIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN


ESAS NO : 2023/186 Esas

DAVACI : SİNOP İL ÖZEL İDARESİ
DAVALILAR : SUBER YETİK Kozağaç Mahallesi 254 Sokak No 71 Daire 1 Buca/ İZMİR
Davacı kurum tarafından aleyhinize;Dava konusu Sinop İli Ayancık İlçesi Akören Köyü 131 Ada 5 Parselde bulunan taşınmazın kamulaştırma haritasında yol olarak ayrılmış kısımlarının kamulaştırma bedelinin tespiti ile, davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve her türlü icrai hacizden ari olarak müvekkil idare adına tesciline ilişkin açılan kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bu aşamada dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesi uyarınca: mahkememiz dosyasında 6100 sayılı HMK'nın 122 ve 129 maddelere göre dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren iki (2) haftalık süre içerisinde; bir örneği davetiyeye ekli olarak gönderilen tensip tutanağında yer alan ara kararlar dikkate alınarak davaya cevap verebileceğiniz; tensip zaptı uyarınca; davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ve henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmak üzere, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususunda, sulh ve arabuluculuk amacıyla gerekli hazırlıkları yapmanız aksi takdirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren ön inceleme duruşma günü verileceği hususları, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
İş bu ilan yayınlanma tarihinden 7 gün sonra tarafınıza dava dilekçesi tebliğ edilmiş sayılmakla HMK'nın 122, 127 ve 129. Maddeleri uyarınca dosyaya cevap verebileceğiniz ilanen tebliğ olunur
Duruşma Günü: 24/09/2024 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

17/04/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02019104