T.C. BAKIRKÖY 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L Â N

DOSYA NO : 2023/543
KARAR NO : 2023/531
Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma suçundan Mahkememizin 09/11/2023tarihli 2023/543 Esas, 2023/531 Karar sayılı gerekçeli kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 267/1 maddesi gereğince takdiren 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nun 231/5 maddesi gereğince sanık hakkında belirlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilen sanık Recep ve Enecan oğlu, 01/01/1986 Türkmenistan doğumlu Azad HAMADOW ve mağdur Irgash ve Djangıl oğlu, 23/09/1980 Türkmenistan doğumlu Rustam TURSINOV'a 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,
İLAN OLUNUR.

19/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01991033