T.C.BAKIRKÖY 12. İCRA CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2021/14
KARAR NO: 2022/69 Karar
MÜŞTEKİ: ERBAKAN MALKOÇ
SANIK: 39754614188 BİLAL KANDEMİR, Halil ve Sadiye oğlu, 21/06/1983 İzmir d.lu.
Müşteki vekilince sanık Bilal KANDEMİR hakkında Akbank Gazi Bulvarı İzmir Şubesi'nin 30/06/2017 keşide tarihli, Z1008622 seri numaralı, 1.000.000,00 TL bedelli çekin karşılıksız çıkması nedeniyle 5941 Sayılı Çek Kanununun 5. Md. Uyarınca cezalandırılması talep edilmiş, Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda;
"1-Sanık Bilal KANDEMİR hakkında Akbank Gazi Bulvarı İzmir Şubesinin 30/06/2017 keşide tarihli Z1008622 seri numaralı 1.000.000,00 TL bedelli çek yönünden üzerine atılı "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olmak" suçunu işlediği anlaşılmakla, suçun işleyiş biçimine, suç kastının yoğunluk hali ve suç konusu çekin miktarına göre eylemine uyan 5941 Sayılı Kanunun 5/1 maddesi uyarınca takdiren 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
2-Sanığa verilen gün para cezasının bir günü 5237 Sayılı TCK'nın 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önüne alınarak takdiren 100,00 TL den hesap edilerek sanığın 500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
3- Sanık hakkında belirlenecek olan adli para cezası miktarı 5941 Sayılı kanunun 5/1. Maddesi uyarınca çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamayacağından sanığın neticeten 998.590,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
4-Sanığa verilen adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nun 52/4 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi halleri gözönüne alınarak birer ay ara ile 24 eşit taksit halinde sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği hususunda kendisine ihtarat yapılmasına,(ihtarat yapılamadı)
5-Keşide ettiği çekin karşılığını bulundurmayan sanığın 5941 Sayılı Çek Kanununun 5/1 maddesi uyarınca çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına, daha önceden verilen yasakların devamına,
6-Yasal olanak bulunmadığından sanık hakkında verilen ceza yönünden erteleme, ön ödeme, uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına yer olmadığına,
7-5941 sayılı Çek Kanunu'nun 6/1. maddesi uyarınca, karşılıksız kalan çek bedelini tamamen ödeyen kişi hakkında,
a) Yargılama aşamasında mahkeme tarafından davanın düşmesine,
b)Mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verileceğinin;
Aynı kanunun 6/2. maddesi uyarınca şikâyetten vazgeçme hâlinde de birinci fıkra hükmünün uygulanacağının ihtarına,(İhtarat yapılamadı)
8- Davanın düşmesi ve hükmün bütün sonuçları ile kaldırılması halinde çek yasağı konulan sanıklar ve çek hesabı sahibi tüzel kişilik hakkındaki çek düzenleme ve çek açma yasağının KALDIRILMASINA, ve yasağın bildirildiği birimlere yasağın kaldırıldığı hususunun da bildirilmesine,
9- Hüküm tarihi itibariyle yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. Uyarınca 1.550,00 TL'nin sanıktan tahsil edilerek vekil ile temsil olunan şikayetçi tarafa verilmesine,
10-Müşteki tarafça yapılan 1.960,47TL yargılama giderinin sanıktan alınarak müştekiye VERİLMESİNE,
11-Gider avansından kalan kısmı karar kesinleştikten sonra müştekiye iadesine
CMK'nun 272 ve devamı maddeleri uyarınca, duruşmada hazır bulunanlar için tefhim tarihi olan bu günden, hazır bulunmayanlar için tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize, bu mümkün olmadığı takdirde mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde karara karşı istinaf yoluna gidilebileceğinin, süresi içinde istinaf yoluna gidilmediği takdirde hükmün kesinleşeceğinin hatırlatılmasına,
Dair, müşteki vekilinin yüzüne karşı, sanığın yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 31/03/2022" karar verilmiş, işbu kararın 7201 Sayılı TK'nun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca Türkiye genelinde yayınlanan tirajı 50 Binin üzerindeki gazetelerden birinde 1 kere ve bir internet haber sitesinde 1 kere yayımlanarak TEBLİĞİNE, İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılması İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

09/05/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02030542