T.C. BALIKESİR İLİ BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BALIKESİR İLİ BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZEYTİNLİK KİRALAMA İHALE İLANI

1. İdarenin

Adı ve adresi : Burhaniye Belediye Başkanlığı

Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:24 Burhaniye/BALIKESİR

Telefon/Faks : 0 266-4126450/0 266-4221006

Elektronik posta adresi : [email protected]

2. İhale Konusu : Zeytinlik Kiralama İhalesi

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

b. Tarih ve saati : 04/06/2024 Salı günü saat 10:00’da başlayacaktır

Sıra

Kaime No

İli

İlçesi

Mahalle

Cinsi

Parsel Toplam Adet

Alanı (m²)

Zeytin Ağacı Sayısı Toplam

Muhammen Bedel 3 Yıllık (TL)

Teminatlar

(TL)

Geçici Teminat(%3)

Ek Teminat (%25)

1

2

Balıkesir

Burhaniye

Ağacık – Şahinler – Tahtacı - Sübeylidere

Zeytinlik

49

281.829,57

3.432

5.659.500,00

169.785,00

1.414.875,00

2

3

Balıkesir

Burhaniye

Bahadınlı – Çamtepe – Karadere – Kurucaoluk – Kuyucak – Yaylacık - Yunus

Zeytinlik

113

382.447,74

4.664

8.476.350,00

254.290,00

2.119.100,00

4. Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait yukarıda özellikleri belirtilen muhtelif mahallelerde bulunan zeytinlik vasıflı taşınmazlar, 2 Kaime halinde Belediye Encümeninin 14.05.2024 tarih ve 2024/387-388 sayılı kararları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre 3 mahsul yılı süre ile açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

5. İhaleler, Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni tarafından 04.06.2024 Salı günü saat 10.00’da yukarıda belirtilen sıralamaya göre yapılacaktır

6. İhaleye katılacak olan İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri içeren dosyalarını ihale tarihi olan 04.06.2024 Salı günü saat 09.30’a kadar Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

7. İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır

8. 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

9. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden istenilen belgeler;

a. İhaleye katılım için dilekçe,

b. Nüfus Cüzdan fotokopisi,

c. İkametgâh Belgesi,

d. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge. (Ek Teminat Sözleşme yapılmadan önce nakit olarak ödenecek veya süresi 31.01.2027 tarihine kadar geçerli teminat mektubu verilecektir.)

e. Belediye’ye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından imzalanan belge,

f. Tüzel kişilerde; Ticaret veya Sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir yetki belgesi,

g. Ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenen Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

h. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair istekli tarafından imzalanmış yer görme belgesi,

i. İsteklilerin şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

10. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.000,00 TL karşılığında satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr BASIN NO: ILN02035600