T.C. BURSA 2. GENEL İCRA DAİRESİ


7 ÖRNEK NO ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

İLANI

DOSYA NO :2022/9003 ESAS ALACAKLI : AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
VEKİLİ : Av. Sinan Subaşı
BORÇLU : GALİP FIRAT ÖZDEMİR
Asağı Dikmen Mh. 189 Sk. 21 Çankaya - Ankara 06670 Çankaya / ANKARA
BORCUN SEBEBİ : 101.397,12 TL Ana Para (Temerrüt Faiz Oranı %37.44'dır.)
9.574,77TL Akdi Faiz % 28.8(01/07/2022-29/09/2022)
105,45 TL İşlemiş % 37.44 Faiz(29/09/2022-30/09/2022)
24,38 TL İhtarname Masrafı
484,00 TL BSMV %5 Toplamı
BORÇ MİKTARI: (TOPLAM 111.585,72 TL)
İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

07/12/2023

İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No : TR580001500158007290499886
Vergi Dairesi Adı / No: ULUDAĞ VERGİ DAİRESİ - 1910023953

#ilangovtr BASIN NO: ILN01958555