T.C. ÇANKIRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/638

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çankırı ili Merkez İlçesi Aşağıpelitözü Köyü
ADA NO : 247
PARSEL NO : 72
İRTİFAK ALANI: 920,17 m²
MÜLKİYET ALANI: 0 m²
BEDELİ : 1141,69 TL
MALİKİN ADI VE SOYADI: TUFAN YILDIZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yukarıda malikleri ve nitelikleri bildirilen taşınmazların kamulaştırılması maksadıyla, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı kurum adına tescili talepli açılan davalar Mahkememizin yine yukarıda belirtilen esas sıralarına kaydedilmiştir. Davacı kurum tarafından ibraz edilen taşınmaza ait tapu kayıtları, kıymet takdir tutanakları, kamulaştırma ve kamu yararı olur kararları, satın alma prosedürüne ilişkin belgeler her taşınmazın kendi dosyasında bulunmaktadır. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların hak sahiplerinin ve menfaati bulunan 3. Kişilerin kamulaştırmanın iptali için idari yargıda veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli yargıda ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. aleyhine dava açabilecekleri, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına T.C. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Çankırı Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak hesaplara ayrı ayrı yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01829739