T.C. ÇANKIRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2023/975 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çankırı İli, Korgun İlçesi DoğuMahallesi
ADA NO : 476
PARSEL NO : 55
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : Tamamı
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: Tamamı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Behiye Uysal, Fatih Maraşlıoğlu, Hamide Güler, Kürşat Maraşlıoğlu, Mehmet Maraşlıoğlu, Osman Maraşlıoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda malikleri ve nitelikleri bildirilen taşınmazın kamulaştırılması maksadıyla, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı kurum adına tescili talepli açılan dava Mahkememizin yukarıda belirtilen esas sırasına kaydedilmiştir. Davacı kurum tarafından ibraz edilen taşınmaza ait tapu kayıtları, kıymet takdir tutanakları, kamulaştırma ve kamu yararı olur kararları, satın alma prosedürüne ilişkin belgeler her taşınmazın kendi dosyasında bulunmaktadır. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların hak sahiplerinin ve menfaati bulunan 3. Kişilerin kamulaştırmanın iptali için idari yargıda veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli yargıda ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine dava açabilecekleri, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına T.C. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Çankırı Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak hesaplara ayrı ayrı yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01883160